Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc czerwiec 2018r.

Część merytoryczna. Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje  z instytucjami sektora rolniczego.  Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco interweniuje na rynkach rolnych. W związku z wystąpieniem suszy na terenie województwa łódzkiego, Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego podjął  następujące działania:

W dniu 11 czerwca 2018r.  Zarząd IRWŁ zaapelował do Wiktora Szmulewicza Prezesa KRIR (do wiadomości Wojewody Zbigniewa Rau) o bieżące monitorowanie sytuacji w kraju pod kątem wystąpienia suszy i zwrócenie się  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o ewentualne zabezpieczenie środków finansowych na działania pomocowe dla producentów rolnych. W dniu 13 czerwca 2018r. Zarząd IRWŁ skierował pismo do Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego o pomoc dla poszkodowanych rolników oraz jako przedstawiciela Rady Ministrów w województwie łódzkim o zabezpieczenie środków finansowych na działania pomocowe dla producentów rolnych, których gospodarstwa ucierpiały wskutek suszy. 

W dniu 15 czerwca 2018r. Zarząd IRWŁ zaapelował do rolników, których dotknęła susza o niezwłocznie udanie się do właściwego Urzędu Gminy i wnioskowanie o powołanie komisji, które zajmą się szacowaniem strat w gospodarstwach.

W dniu 15 oraz 22 czerwca 2018r. Zarząd IRWŁ zaapelował do Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Województwa Łódzkiego o powoływanie komisji szacujących starty (spowodowane suszą) w gospodarstwach rolnych. 

W dniu 19 czerwca 2018r.  Zarząd  IRWŁ zaapelował do Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego o ogłoszenie stanu klęski suszy w województwie łódzkim. Lustracja pól daje podstawę do stwierdzenia o wystąpieniu stanu suszy co również potwierdza Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wydając  komunikat o wystąpieniu w trzecim okresie raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2018r. suszy rolniczej na obszarze Polski. Susza w uprawach zbóż jarych zgodnie z raportem IUNiG PIB w województwie łódzkim występuje na terenie wszystkich gmin województwa łódzkiego natomiast w uprawach zbóż ozimych występuje w 174 gminach na 177 gmin ogółem, a w uprawach krzewów owocowych w 162 gminach, w uprawie truskawek w 151 gminach. IRWŁ zwróciła się również do Wojewody o zabezpieczenie środków finansowych na działania pomocowe dla producentów rolnych, które pozwolą zrekompensować duże straty spowodowane klęską suszy.

W dniu 25 czerwca 2018r. Zarząd IRWŁ wystosował pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (do wiadomości Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR) z informacją o problemach jakie napotykają rolnicy w związku z  szacowaniem szkód na podstawie monitoringu suszy – raportów ogłaszanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa–PIB w Puławach. Dotychczasowe raporty IUNG nie odzwierciedlają stanu faktycznego na polach i są ogłaszane z dużym opóźnieniem. Rolnicy obserwują „gołym” okiem zjawisko suszy na swoich polach co nie jest zbieżne z raportami IUNG. W związku z tym IRWŁ prosi  o  podjęcie działań mających na celu  stworzenie nowoczesnego monitoringu suszy w Polsce. IRWŁ proponuje, aby stacje pomiaru opadów były usytuowane na terenie każdej gminy (np. w szkołach rolniczych, ośrodkach doradztwa rolniczego). Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego apeluje o to by podstawą szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powinna być decyzja wójta gminy a nie system monitoringu suszy opracowany przez IUNG.

Problem suszy i strat na polach uprawnych został poruszony w programie "Łodzią po regionie" w którym wystąpił m.in. Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - Bronisław Węglewski, Eugeniusz Supera - Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ                      w Brzezinach, Jan Woźniak - Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódź-Wschód oraz Michał Owczarek - delegat Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódź-Wschód.

 Ponadto delegaci Rad Powiatowych IRWŁ  na wniosek gmin uczestniczą w pracach komisji szacujących szkody powstałe w gospodarstwach rolnych na skutek działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.   

W dniu 12 czerwca 2018r.  Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o rozpatrzenie i  dalszą realizację następujących wniosków zgłoszonych przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach: 

Podjąć działania mające na celu, aby pomocnik rolnika dotyczył również osób pomagających w gospodarstwach nastawionych na produkcję mleka, bydła mięsnego czy produkcję roślinną. Nowe prawo dotyczy pracowników jedynie przy zbiorach owoców i warzyw.

Podjąć działania mające na celu sporządzenie kalkulatora szacowania szkód łowieckich na potrzeby oceny strat poniesionych w gospodarstwach.

W dniu 19 czerwca 2018r. Zarząd IRWŁ zwrócił się Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań w sprawie niskich cen owoców miękkich w bieżącym roku.

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał również opinie do projektów:

- rozporządzenia MRiRW w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą;

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez KOWR związanych z wdrożeniem na terytorium RP programu dla szkół;

- rozporządzenia MRiRW w sprawie zaliczek w ramach PROW na lata 2014-2020;

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w  ramach działania „ Współpraca” objętego PROW 2014-2020;

- ustawy – prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw;

- rozporządzenia MRiRW w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych;

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W omawianym okresie odbyło się 12 posiedzeń Rad Powiatowych IRWŁ (w dniu 6.06.2018r. w Poddębicach, w dniu 7.06.2018r. Opocznie, w dniu 8.06.2018r. w Andrespolu, w dniu 11.06.2018r. w Kutnie, w dniu 19.06.2018r. w Łowiczu, w dniu 19.06.2018r. w Brzezinach w dniu 20.06.2018r. w Pajęcznie, w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Wieluniu, w dniu  22 .06.2018r. wyjazdowe posiedzenie Rady Powiatowej w Bełchatowie na Sulejowskie Dni Pola w Sulejowie, w dniu 29.06.2018r. w Łęczycy. Delegaci  rozmawiali o bieżących sprawach w rolnictwie, którym przewodnim tematem była susza występująca w województwie łódzkim. Natomiast przedstawiciele instytucji sektora rolnego przedstawili informacje z zakresu: ubezpieczeń zatrudnianych przez rolników cudzoziemców oraz zasad zatrudniania cudzoziemców przy pracach sezonowych, ubezpieczeń w uprawach rolnych, bioasekuracji i zagrożeń wirusem ASF oraz szacowania szkód łowieckich.

Konferencje/ targi/ spotkania/ debaty

 

Dbając o bezpieczeństwo najmłodszych Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wspiera takie inicjatywy. W dniu 6 czerwca 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyło się rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Głównymi  celami  konkursu było:  promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z upadkami osób oraz rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych. Współorganizatorem i fundatorem nagród była m.in. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. Patronat medialny nad konkursem objęły miesięczniki „W Nowej Roli” i „RADA”.

W dniu 7 czerwca 2018r. w Warszawie odbyło się spotkanie Dyrektorów Wojewódzkich Izb Rolniczych. Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego reprezentował Jerzy Kuzański - Dyrektor IRWŁ oraz Małgorzata Średzińska - Główna Księgowa. Podczas spotkania, w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Dyrektor Generalną MRiRW Mirosławą Jaroszewicz-Łojewską, Szefem Gabinetu Politycznego MRiRW Krzysztofem Rodzikiem oraz dyrektorami lub przedstawicielami wszystkich departamentów w resorcie rolnictwa omówione zostały zasady współpracy oraz opiniowania aktów prawnych przez izby rolnicze. Natomiast  przedstawiciele każdego z departamentów w ministerstwie przedstawili swoje działania i proponowane zmiany do przepisów dotyczących rolnictwa.  Następnie, w związku ze zmianą przepisów dotyczącą realizacji projektów finansowanych z Funduszy Promocji Artykułów Rolno-Spożywczych, Dyrektor Biura Prawnego i Zamówień Publicznych KOWR Kamila Grabowska przedstawiła zasady przeprowadzania procedur konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dyrektorzy rozmawiali także o nowym Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych i obowiązkach dla izb rolniczych wynikających z jego wprowadzenia.

W dniu 14 czerwca 2018r. w Łysomicach k. Torunia   w Krajowej Konferencji z okazji XX-lecia funkcjonowania Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji  odmian w Polsce uczestniczył Dyrektor Biura IRWŁ – Jerzy Kuzański oraz Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie – Włodzimierz Jaworski. Konferencja została zorganizowana przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, pod honorowym patronatem: Pana Krzysztofa Jurgiela – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz Pana Witolda Strobla – Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Celem konferencji było podsumowanie funkcjonowania systemu PDO i rekomedacji odmian w Polsce w minionym dwudziestoleciu, z treścią motta PDO:” Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i powszechna rekomendacja odmian gwarancją wysokich plonów” oraz mottem rekomendacji odmian:” Powszechna rekomendacja odmian oparta na wynikach PDO gwarancją wysokiego plonowania upraw”. W trakcie Konferencji  prof. dr hab. Edward Gacek w prezentacji pt. „XX lat Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian w Polsce” przedstawił twórców i osoby najbardziej zasłużone w tworzeniu i utrwalaniu PDO. Następnie  Pani Beata Kaliska – Dyrektor SDOO w Chrząstowie, w prezentacji pt. „System Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego  w województwie kujawsko-pomorskim” omówiła historię i stan obecny PDO w województwie kujawsko-pomorskim.

W dniu 14 i 15 czerwca 2018 roku w Opolu odbyła się konferencja Rady Kobiet pt. „Kobiety inspiracją dla innowacyjnej i aktywnej wsi”. Organizatorami była Krajowa Rada Izb Rolniczych, Izba Rolnicza w Opolu oraz prezydium Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR.  W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodziny przy Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego na czele z Ewą Bednarek - przewodniczącą rady. Konferencję otworzył wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich, który mówił o tym że kobiety stanowią połowę społeczności wiejskiej. Są tą częścią, która inicjuje wiele wydarzeń, które dzieją się na wsi poza sferą zawodową. „Bez tych pań, jesteśmy bezradni. Chcemy, aby te najbardziej aktywne kobiety wiejskie z całej Polski mogły się u nas spotkać. A panie bardzo lubią przyjeżdżać na Opolszczyznę, jako do tego województwa, gdzie dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Z przyjemnością oglądają to, co udało się zrealizować w naszym regionie” – mówił wiceprezes IR w Opolu. Pierwszy wykład pod tytułem “Tradycyjnie innowacyjne, czyli o roli kobiet w kulturze i życiu gospodarczym wsi” poprowadził prof. dr hab. Inż. Czesław  Nowak. Pan Profesor zwracał uwagę na to, iż nie należy umniejszać roli kobiet w środowiskach wiejskich do trzech wartości pielęgnowanych nie tylko na Śląsku lecz również na terenach całego kraju mianowicie symbolicznej jak i historycznej zasady: Kościół, Dzieci i Kuchnia. Bardzo ciekawym elementem wykładu było porównanie sytuacji polskich kobiet do sytuacji kobiet z innych państw pod różnymi względami, zaczynając od  równouprawnienia, poprzez wykształcenie aż po możliwości otrzymania kredytu na  rozwój gospodarstwa. Polska w tych porównaniach wypadła całkiem nieźle.

W dniach 15-17 czerwca 2018r. w Buczku odbyła się XX edycja Święta Truskawki. Honorowy patronat objął  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska promocyjne gminy, powiatu, agencji rolnych oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych, na którym przygotowano atrakcje w ramach Pikniku Truskawkowego. W sobotę w czasie oficjalnego otwarcia IV Krajowego Święta Truskawki, rozstrzygnięto truskawkowe konkursy. Organizatorzy przygotowali mnóstwo truskawkowych atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Każdy znalazł coś dla siebie. Wielbiciele muzyki, mieli okazję posłuchać koncertów, a także obejrzeć występy taneczne.

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku nie zabrakło stoiska Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  podczas  XIX Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Targów Rolnych „ W sercu Polski” w dniach 16-17 czerwca 2018r. Jak co roku Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego  ufundowała puchary Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego dla hodowców za super czempionaty, czempionaty   w kategorii  bydło, owce, króliki, konie.

X jubileuszowy ogólnopolski Kongres Kobiet odbył się w 16 i 17 czerwca 2018 r., w Łodzi w Hala EXPO pod hasłem „Wszystkich praw! Całego życia!” Wśród 4500 zarejestrowanych uczestniczek i uczestników były również panie z Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin działającej przy Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego. Na kongres przyjechały przedstawicielki wszystkich 16 województw – kobiety ponad podziałami politycznymi, o różnych poglądach, zawodach, pochodzących z różnych środowisk, reprezentujące duże miasta jak i małe wioski – w pełnym przekroju wiekowym. Uczestniczyły również przedstawicielstwa 9 państw (Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Austria, Niemcy, Dania, Ukraina, Węgry, Macedonia), a także 9 grup zorganizowanych (m.in. grupa rekonstrukcyjna herstoryczna (herstoryczny - dotyczący historii ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiet), reprezentujące różne regiony, zawody, firmy, stowarzyszenia, kluby). W czasie kongresu zorganizowano 23 Centra tematyczne, odbyło się 66 paneli równoległych, w których wystąpiło 355 panelistek i panelistów. W Parku Kobiet wystawionych było 77 stoisk firm, organizacji pozarządowych i wydawnictw książkowych. Laureatką nagrody X Kongresu Kobiet została Agnieszka Holland.

W dniu 21 czerwca 2018r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Kościerzynie, w oddziale Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z s. w Bratoszewicach. W Kościerzynie rozmawiano na temat szans i zagrożeń dla rynku ziemniaka w Polsce,  problemów ze sprzedażą i opłacalnością produkcji ziemniaków i warzyw, także na temat podejmowanych działań mających poprawić produkcję i dystrybucję ziemniaków (bakterioza ziemniaka), warzyw oraz ograniczeń importu. W posiedzeniu uczestniczyli nie tylko rolnicy z powiatu sieradzkiego, ale również z innych regionów Polski. Przedstawicielem MRiRW był Jacek Bogucki – Sekretarz Stanu, Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego reprezentował Jerzy Wróbel – delegat Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu, a stowarzyszenie Unię Warzywno-Ziemniaczaną - Michał Kołodziejczak. Rolnicy zwracali uwagę, że nie mogą sprzedać ziemniaków oraz kapusty, a do Polski ziemniaki sprowadzane są z Francji i innych państw. Sekretarz Stanu Jacek Bogucki w czasie dyskusji zaznaczył, że wprowadzenie systemu kontroli towarów jest bardzo trudne. Każdy kraj próbuje wprowadzić swoje rozwiązania, np. Węgry system EKAER. Rząd planuje również wprowadzić wysokie kary za fałszowanie oznaczeń, będą wzmocnione również przepisy, a kontrole mają być bardziej skuteczne. Fundusze promocji mają za zadanie promowanie polskiego, dobrego produktu tak, by była pełna transparentność, jeśli chodzi wydawanie pieniędzy. Rolnicy pytali również o procedurę zatrudniania cudzoziemców. Wprowadzono wiele uproszczeń, m.in. pracownika można już zatrudnić od momentu złożenia wniosku i zgłoszenia do urzędu pracy. Rolnicy apelowali by ograniczyć import zbóż. 

Inne

- Miesięcznik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego „W NOWEJ ROLI”  od marca 2016 r. w nowej odsłonie bezpłatnie trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Wzorem lat ubiegłych również  w tym roku rolnicy mogą  skorzystać z pomocy pracowników IRWŁ przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.  - Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych   dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  ok. 35  porad. 

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl