Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach informuje

W związku z częstymi przypadkami nielegalnej (niekoncesjonowanej) eksploatacji kopalin na terenie gmin zlokalizowanych w granicach właściwości miejscowej  Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, tut. Organ nadzoru górniczego informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, ze zm.) działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji udzielonej przez starostę, marszałka województwa lub ministra właściwego do spraw środowiska – w zależności od rodzaju i ilości wydobywanej kopaliny, sposobu jej wydobycia oraz obszaru udokumentowanego złoża.

  Zgodnie z art. 4 ust. 1 wyżej powołanej ustawy – Prawo geologiczne i górnicze możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie:

będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych,

nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym,

nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Ten, kto zamierza podjąć wydobywanie kopalin dla zaspokojenia potrzeb własnych jest obowiązany z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym właściwy organ nadzoru górniczego, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania.

Jednocześnie tut. Organ nadzoru górniczego informuje, że w przypadku stwierdzenia  naruszenia wymagań określonych w wyżej przywołanym art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, prowadzącemu taką działalność ustala się, w drodze decyzji, opłatę podwyższoną w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej bez koncesji kopaliny.

Niezależnie od powyższego wydobywanie kopalin ze złóż bez wymaganej koncesji stanowi przestępstwo z art. 176 ww. ustawy – Prawo geologiczne i górnicze – zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 oraz wykroczenie z art. 177 pkt 2 tej ustawy – zagrożone karą aresztu lub grzywny.

Z treścią niniejszego pisma proszę zapoznać mieszkańców gminy/miasta.

 DYREKTOR

    mgr inż. Marzena Rabiasz