Posiedzenie Rad Powiatowych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Skierniewickiego oraz VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Instytucji Rolniczych

W dniu 1 lutego 2019 r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie (powiat skierniewicki) odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Powiatu Skierniewickiego. Obradom przewodniczył Pan Andrzej Kowara Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Skierniewickiego oraz Pan Mariusz Cheba Członek Zarządu IRWŁ i Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Rawie Mazowieckiej.

W posiedzeniu uczestniczyli delegaci IRWŁ oraz zaproszeni goście:

Delegat IRWŁ do KRIR – Pan Adam Michaś;

Dyrektor Biura IRWŁ – Pan Jerzy Kuzański;

Przewodnicząca Rady Powiatu Skierniewickiego, Prezes OSM w Głuchowie – Pani Teresa Jędraszek;

Starosta Skierniewicki – Pan Mirosław Belina;

Wicestarosta Skierniewicki – Pan Tadeusz Grotkowski

Wicestarosta Rawski – Pan Jacek Otulak;

Członek Zarządu Powiatu Skierniewickiego – Pani Ewa Pawlak;

Członek Zarządu Powiatu Skierniewickiego – Pan Marek Skiba;

Członek Zarządu Powiatu Skierniewickiego – Pan Piotr Adamczyk;

Członek Zarządu Powiatu Rawskiego, Przew. Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami – Pan Henryk Majewski;

Skarbnik Powiatu Skierniewickiego – Pani Ewa Ulanowska,

Sekretarz Powiatu Skierniewickiego – Pan Marcin Szymański

Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi – Pani Anna Bieniawska;

Dyrektor Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Skierniewicach – Pani Dorota Laska;

Kierownik BP ARiMR w Skierniewicach – Pani Wiesława Marcinek;

Kierownik BP ARiMR w Rawie Mazowieckiej – Pani Bożena Cichowicz;

Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Skierniewicach – Pan Karol Dratkiewicz;

Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Rawie Mazowieckiej – Pani Urszula Olszowska;

Wójt Gminy Bolimów – Pan Stanisław Linart;

Wójt Gminy Głuchów – Pan Jan Słodki;

Przewodnicząca Rady Gminy Godzianów – Pani Halina Karalus;

Wójt Gminy Godzianów – Pan Andrzej Mozga;

Sekretarz Gminy Godzianów – Pani Wanda Nowak;

Dyrektor ZSO w Godzianowie – Pani Lucja Supera;

Przewodnicząca Rady Gminy Kowiesy – Pani Zuzanna Dudziak;

Wójt Gminy Kowiesy – Pan Jarosław Pepka;

Z-ca Wójta Gminy Maków – Pan Adam Gasiński;

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn – Włodzimierz Ciok;

Wójt Gminy Słupia – Pan Mirosław Matulski;

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka – Pan Michał Michalik;

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej – Pan Witold Morawski;

Przewodniczący Rady Nadzorczej BS w Białej Rawskiej – Pan Mieczysław Pyta;

Naczelnik w BP ARiMR w Rawie Maz. – Pani Małgorzata Chojecka.

Magdalena i Krzysztof Lechowscy – Firma „Lechpol”

Zgodnie z porządkiem obrad punkt dotyczący naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 oraz bieżącą działalność ARiMR przedstawiły w imieniu Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Łodzi Pana Dominika Hamrina: Kierownik BP ARiMR w Rawie Mazowieckiej Pani Bożena Cichowicz oraz Kierownik BP ARiMR w Skierniewicach Pani Wiesława Marcinek. W czasie wystąpienia prelegentki poinformowały również o ilości zarejestrowanych KGW w powiecie rawskim i skierniewickim. W dalszej części posiedzenia odbyło się szkolenie z zakresu pakietu ubezpieczeniowego „Bezpieczna Zagroda” i „Bezpieczny Agrobiznes”, które poprowadziła Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi Pani Anna Bieniawska oraz Dyrektor Oddziału TUW „TUW” w Skierniewicach Pani Dorota Laska. Temat ten szeroko był opisywany w poprzednim numerze (nr 1, styczeń 2019) „W Nowej Roli”. W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście m.in. Starosta Skierniewicki Pan Mirosław Belina i Wicestarosta Rawski Pan Jacek Otulak. Wszyscy zwracali uwagę na bardzo trudną sytuację w rolnictwie, zwłaszcza hodowców trzody chlewnej i na rynku owoców. Najważniejszą kwestią w tej chwili jest przywrócenie opłacalności na płody rolne oraz uproszczenie przepisów. Członek Zarządu Powiatu Rawskiego i Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami Rady Powiatu Rawskiego Pan Henryk Majewski podzielił się informacjami nt. działalności ww. komisji i pomysłami na rozwiązanie problemów w rolnictwie. W swojej wypowiedzi przedstawił uproszczenia procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

Głos w dyskusji zabrał również Delegat do KRIR Pan Adam Michaś, który odniósł się do  odwołanego Zgromadzenia Izb Rolniczych oraz przedstawił część odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na postulaty zgłaszane przez izby rolnicze. Pan Adam Michaś zwrócił również uwagę na opublikowane pod koniec września 2018 r. obwieszczenie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 roku. Wynika z niego, że rolnik z 1 ha przeliczeniowego w ubiegłym roku uzyskał dochód w wysokości 3399 złotych! To o ponad 800 złotych więcej niż za 2016 i ponad 1400 zł więcej niż za 2014 rok. Wyliczony przez GUS tak wysoki dochód z 1 ha przeliczeniowego to nie tylko „jakieś” dane statystyczne. Od wysokości dochodu z hektara przeliczeniowego zależy m.in możliwość otrzymania pomocy społecznej, ubiegania się o stypendium socjalne przez studentów będących dziećmi rolników czy otrzymanie wsparcia z programu 500+ także na pierwsze dziecko.

Następnie głos zabrał Dyrektor Biura IRWŁ Pan Jerzy Kuzański, który odniósł się do działań IRWŁ związanych z sytuacją w polskim rolnictwie. Wspomniał o trudnościach na rynkach rolnych. Zaznaczył, że w ramach swoich ustawowych kompetencji Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wielokrotnie apelowała do MRiRW i do KRIR w sprawie problemów na rynku mięsnym, szczególnie trzody chlewnej, a także na rynku owoców i warzyw. Niestety rolnicy – producenci trzody chlewnej, sadownicy, producenci owoców miękkich borykają się z brakiem opłacalności produkcji. Wielokrotnie IRWŁ, tylko w ostatnim okresie, podnosiła problem m.in.: podwyższenia stawki vat na soki i napoje w owoców i warzyw, procedur szacowania szkód łowickich i strat spowodowanych warunkami atmosferycznymi, dopłat do suszu ziemniaczanego, zwiększenia stawki zwrotu podatku akcyzowego. Wszystkie działania IRWŁ są publikowane na stronie internetowej: www.izbarolnicza.lodz.pl - zakładki: „Wydarzenia IRWŁ” oraz „Stanowiska Zarządu IRWŁ”. Pan Dyrektor w czasie swojego wystąpienia, poinformował także o stanie prac dotyczących wykończenia budynku szkolno-administracyjnego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na ul. Beskidzkiej w Łodzi. Odniósł się także do zakończenia V kadencja Walnego Zgromadzenia IRWŁ- 31 maja 2019 r. i wyborów do izb rolniczych, które odbędą się w terminie 60 dni od zakończenia kadencji czyli 28 lipca br.

Posiedzenie Rad Powiatowych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Skierniewickiego oprócz części merytorycznej – dyskusji na temat problemów w rolnictwie – miało też wymiar sportowy. Już po raz kolejny członkowie tych dwóch rad powiatowych izby rolniczej zorganizowali VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Instytucji Rolniczych, który od lat cieszy się dużą popularnością w środowisku rolniczym. Turniej jak co roku odbywa się w okresie zimowym, ponieważ wówczas rolnicy mają więcej czasu i mogą zaangażować się w działania integrujące środowisko. Uroczystego otwarcia turnieju dokonali Przewodnicząca Rady Powiatu Skierniewickiego Pani Teresa Jędraszek, Starosta Skierniewicki Pan Mirosław Belina, Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
w Łodzi Pani Anna Bieniawska, Członek Zarządu IRWŁ Pan Mariusz Cheba, Dyrektor Biura IRWŁ Pan Jerzy Kuzański, Przewodniczący RP IRWŁ Powiatu Skierniewickiego Pan Andrzej Kowara, Delegat na Walne Zgromadzenie Pan Jacek Ossowicz. W tegorocznym turnieju udział wzięło 8 drużyn reprezentujących następujące instytucje:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi,

Oddział Regionalny  ARiMR w Łodzi Biuro Kontroli na Miejscu,

Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach,

Radę Powiatową IRWŁ Powiatu Rawskiego,

Radę Powiatową IRWŁ Powiatu Skierniewickiego,

Austria Juice,

Związek Sadowników RP Oddz. Biała Rawska.

Zwycięzcą turnieju została drużyna Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. II miejsce wywalczyła drużyna Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Skierniewickiego. Drużyna Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Rawskiego zajęła III miejsce. Puchary dla zwycięskich drużyn ufundowali: Dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” Pani Anna Bieniawska Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Przewodnicząca Rady Powiatu w Skierniewicach Pani Teresa Jędraszek, Starosta Skierniewicki Pan Mirosław Belina,  Prezes OSM w Głuchowie Pani Teresa Jędraszek oraz Przewodniczący Rad Powiatowych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Skierniewickiego.  Wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy za udział. Nagrodę Fair Play otrzymała drużyna KRUS. Najlepszym bramkarzem VIII Halowego Turnieju Piłki Nożnej Instytucji Rolniczych został Sebastian Rutkowski, a najlepszym zawodnikiem Tomasz Pąśko.

Po zakończeniu turnieju odbyła się degustacja potraw regionalnych przygotowanych z polskiej wieprzowiny, wołowiny, mleka i zbóż, która możliwa była dzięki wsparciu finansowemu  Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Głuchowie, Firmie LECHPOL Państwa Magdaleny i Krzysztofa Lechowskich z Borysławia oraz Firmie Torimex Tomasza Zwolińskiego z Białej Rawskiej.  

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatów Rawskiego i Skierniewickiego połączonego z Halowym Turniejem Piłki Nożnej
w szczególności: Pani Anny Bieniawskiej Dyrektor TUW „TUW”, Pani Doroty Laski Dyrektor Oddziału TUW „TUW” w Skierniewicach, Pani Teresy Jędraszek Prezes OSM w Głuchowie, Państwu Magdalenie i Krzysztofowi Lechowskim z Borysławia, Panu Tomaszowi Zwolińskiemu z Białej Rawskiej, Panu Andrzejowi Mozga Wójtowi Gminy Godzianów, Pani Lucji Supery Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie.

Małgorzata Rosa