"EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”

Operacja pn. „Konferencja dla liderów obszarów wiejskich”  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem konferencji dla liderów obszarów wiejskich będzie zapoznanie się z działaniami z których mogą skorzystać producenci rolni, jak również poszczególne sołectwa. Konferencja będzie uwzględniała mechanizmy tworzenia grup producenckich i organizacji oraz sieci partnerskich w rolnictwie. Tematyka konferencji będzie dotyczyła także wapnowania - przyczyn zakwaszania gleb w Polsce. Uczestnicy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń. Wszystko to pozwoli na aktywizację liderów z obszarów wiejskich.

Przewidywane wyniki operacji: przeszkolenie 100 osób, które dzięki udziałowi w konferencji  poszerzą swoją wiedzę, zdobędą nowe umiejętności na temat działań, z których lokalne społeczności mogą skorzystać. Konferencja pozwoli na przekazanie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich możliwości, jaki niesie PROW oraz zasoby środowiska naturalnego. W długofalowym procesie zwiększy się liczba wdrożonych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie np. poprawy technicznej urządzeń melioracyjnych, oraz zwiększy się udział rolników w sieciach partnerskich oraz w tworzeniu grup producenckich.

Działanie: Ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Priorytet: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cel KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego ksow.pl