Trwają prace nad dostosowaniem aplikacji eWniosekPlus do nowych zasad obsługi wniosku

W odpowiedzi na wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie konieczności dostosowania systemu składania wniosków o płatności bezpośrednie do zmian warunkowości Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało pismem z 2 maja 2024 r. przekazuję następujące informacje.

Informacje rządowe oraz projekty uchwał i ustaw rozpatrywane na posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwietniu 2024 r.

W środę 3 kwietnia 2024 r. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywały ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 8 posiedzeniu 20 marca 2024 r. Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Ryszard Bober.

Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pan Jurand Drop.

Pomoc dla producentów zbóż – wyjaśnienia MRiRW

W związku z wystąpieniami Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zakresu pomocy dla producentów zbóż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że pomocą zostaną objęci producenci zbóż, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonali sprzedaży pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i mieszanek zbożowych.

Resort rolnictwa informuje o zwrocie podatku akcyzowego

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej , Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 25 kwietnia 2024 r., przedstawiło informacje, że w ustawie budżetowej na dopłaty do paliwa rolniczego na rok 2024 została zaplanowan kwota 1,663 mln zł.

MRiRW zapowiada zmiany dla grup producentów wnioskowane przez KRIR

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 22 marca 2024 r., w sprawie długości okresu zobowiązań dla beneficjentów interwencji I.13.2 „Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych” uwzględnionej w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027), resort rolnictwa przedstawił pismem z 25 kwietnia 2024 r. informację, że przychyla się do wnioskowanych zmian.

Wystąpienie o objęcie ochroną prawną zapachów i odgłosów związanych z produkcją rolniczą

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie stworzenia uregulowań prawnych, które pozwolą objąć ochroną prawną tradycyjne zapachy i odgłosy związane z produkcją rolniczą resort rolnictwa poinformował pismem z 26 kwietnia 2024 r., że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi analizowane są wszystkie napływające sygnały dotyczące warunków prowadzenia działalności rolniczej.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS