Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc czerwiec 2020 r.

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze.

W dniu 1 czerwca 2020 r. w związku z trudnym początkiem wegetacji roślin oraz wystąpieniem wiosennych przymrozków na terenie województwa łódzkiego (szczególnie powiatu rawskiego, łaskiego, skierniewickiego)  w maju 2020 roku  (dochodzących nawet do -7 stopni Celsjusza) w uprawach sadowniczych (wiśnie, jabłonie, grusze, śliwy, porzeczki, truskawki) oraz w uprawach ziemniaków i kukurydzy, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek rolników-sadowników, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego z prośbą  o podjęcie działań mających na celu uruchomienie procedur związanych z szacowaniem szkód.

W dniu 8 czerwca 2020 r. otrzymaliśmy odpowiedź na wniosek (zgłoszony przez IRWŁ) w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że termin ten nie ulegnie wydłużeniu.

W dniu 10 czerwca 2020 r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ, mając na uwadze liczne wnioski zgłaszane przez członków Rad Powiatowych IRWŁ w Rawie Mazowieckiej oraz Powiatu Łódzkiego-Wschodniego  wystosował wniosek do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR z prośbą  o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie środków finansowych na działania pomocowe dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku gradobicia. W dniu 7 czerwca 2020 r. na terenie gminy Koluszki i terenie powiatu rawskiego przeszła burza gradowa, która wyrządziła znaczne szkody w uprawach rolnych (zbożach, kukurydzy, roślinach strączkowych, roślinach okopowych) oraz w uprawach sadowniczych (wiśnie, jabłonie, grusze, śliwy, porzeczki, truskawki). Wsparcie finansowe dla rolników z terenów poszkodowanych pozwoliłoby, choć w części zrekompensować dochody utracone wskutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

W dniu 16 czerwca 2020 r. została przesłana ankieta do NIK – Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji w sprawie przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

W dniu 17 czerwca 2020r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski ogłosił  wypłatę ostatniej transzy pomocy suszowej za rok 2019. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego występowała w tej sprawie do KRIR w związku z docierającymi sygnałami od rolników.

W dniu 17 czerwca 2020 r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował wniosek do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR z prośbą  o podjęcie działań mających na celu ustalenie ceny minimalnej owoców miękkich.

W dniu 25 czerwca 2020 r. w związku z licznymi sygnałami od rolników z terenu powiatu tomaszowskiego (m.in. z gminy Budziszewice), dotyczącymi wystąpienia  w ostatnim czasie nawalnych i ulewnych deszczy powodujących  duże straty w uprawach rolnych szczególnie  w zbożach,   Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zaapelował do Tobiasza Bocheńskiego - Wojewody Łódzkiego o podjęcie działań mających na celu możliwość uruchomienia procedur związanych z szacowaniem szkód.

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektu:

- rozporządzenia MRiRW w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenieniu się agrofaga Fusarium circinatum Nirenberg O`Donnell;

- rozporządzenia MRiRW w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczania opłat za przeprowadzenie czynności kontrolnych i badań laboratoryjnych nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „ Nawóz WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin;

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego;

- rozporządzenia MRiRW w sprawie stawek opłat pobieranych za przeprowadzenie kontroli urzędowych oraz świadczenie usług przez GIORiN oraz wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie środków ochrony roślin;

- opinia na temat inicjatywy białkowej COBORU;

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

Decyzją Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Bronisława Węglewskiego, od 15 czerwca 2020 roku Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wznowiła posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ.

W omawianym okresie odbyły się 3 posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ (w dniu 17 .06.2020 r. w Łasku, w dniu 29.06.2020 r. w Brzezinach , w dniu 30.06.2020 r. w Zgierzu). Delegaci rozmawiali o trudnej sytuacji w rolnictwie. Natomiast przedstawiciele instytucji sektora rolnego przekazali informacje m.in. na temat dopłat bezpośrednich, wypłaty wniosków suszowych za rok 2019, zadań realizowanych przez WIORiN.

Konferencje, targi

W dniu 25 czerwca 2020r. Dyrektor Biura IRWŁ – Jerzy Kuzański uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Zespołu PDO w Sulejowie. Podczas spotkania zostały przedstawione i omówione wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych w województwie łódzkim dotyczących zbóż ozimych, jarych, rzepak ozimy, kukurydza, ziemniak, soja, groch siewny, bobik, łubin żółty, łubin wąskolistny. Również w tym dniu odbyły się Dni Pola. Największym zainteresowaniem cieszyły się poletka doświadczalne z roślinami bobowatymi.

Zmiana adresu siedziby IRWŁ

Z dniem 15 czerwca 2020 r. siedziba Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego mieści się przy ul. Beskidzkiej 124; 91-610 Łódź.

 

Inna działalność IRWŁ

- Biura Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego prowadzą nabór rolników na szkolenia dla użytkowników profesjonalnych z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z miejscowym Biurem Powiatowym IRWŁ.

- Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku pracownicy Biur Powiatowych IRWŁ pomagają rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie na rok 2020 oraz wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

- Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ na wniosek gmin uczestniczą w pracach komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych dla rolników.

Wszystkie działania, interwencje podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl

 

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

/-/ Bronisław Węglewski