INFORMACJA Z PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA NR IRWŁ/R/4422/2017

Zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy o PZP informujemy, że w postępowaniu nr IRWŁ/R/4422/2017 pn. „Budowa budynku administracyjno – biurowego – stan surowy zamknięty ” wpłynęły oferty następujących firm:

  1. P.H.B. „ZAMBUD II” Bartłomiej Biniek , 98-200 Sieradz, ul. Oksińskiego 62 , cena brutto - 1.294.606,06 zł , okres gwarancji - 60 miesięcy, warunki płatności – brak, termin realizacji – 30.06.2018 r.
  2. INOHURT Sp. z o.o. , 88-100 Inowrocław, ul. Nowa 32, cena brutto - 1.474.155,- zł , okres gwarancji - 60 miesięcy, warunki płatności – brak, termin realizacji – 30.06.2018 r.
  3. AM-FOR Arkadiusz Fortuna, 87-800 Włocławek, ul. Al. Kazimierza Wielkiego 5, cena brutto – 1.980.000,- zł, okres gwarancji – 60 miesięcy, warunki płatności – brak, termin realizacji – 30.06.2018 r.
  4. LANDBUD Sp. z o.o., 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 102/104 lok. 105, cena brutto – 1.296.603,55 zł, okres gwarancji – 60 miesięcy, warunki płatności – brak, termin realizacji – 30.06.2018 r.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć w budżecie na sfinansowanie zamówienia wynosi 850.000,- złotych.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww.  informacji, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym  wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji o postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 4.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jerzy Kuzański

 

Łódź, dnia 8 grudnia 2017 r.