Ostatnie w kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Ostatnie X w V kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się 15 kwietnia 2019 roku w sali konferencyjne Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A.  Przedstawiciele rolników województwa łódzkiego w czasie kilkugodzinnej debaty podsumowali 4-letnią (2015-2019) kadencję samorządu rolniczego.  W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uczestniczyli Przewodniczący i Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ, Zarząd IRWŁ oraz zaproszeni goście. Na Walne Zgromadzenie IRWŁ przybyli: Robert Telus – Poseł na Sejm RP, Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Janusz Ciesielski - Dyrektor KOWR OT w Łodzi, Zastępca Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarz Weterynarii – dr Ewa Lech, Anna Bieniawska - Dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi, Katarzyna Białek-Traut z-ca Dyrektora TUW  Tomasz Jędrzejczak z-ca Dyrektora Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Łodzi, Wioletta Dudek-Mozga - Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich – Łódzki Oddział Regionalny ARiMR OR w Łodzi, Jan Boczek – Prezes Zarządu Spółki Rabat Rolniczy

Walnemu Zgromadzeniu przewodniczył Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ, który prowadzenie obrad oddał w ręce Wiceprezesa Andrzej Komali. Przedstawiciele instytucji współpracujących z IRWŁ przedstawili Walnemu Zgromadzeniu IRWŁ informacje dotyczące bieżących problemów z jakimi spotykają się w naszym województwie oraz zakres działań instytucji, które reprezentują. Bronisław Węglewski – Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego podsumował 4-letnią kadencję Zarządu IRWŁ. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego opiniowała wiele aktów prawych oraz interweniowała do MRiRW, KRiR oraz innych ministerstw i instytucji rolniczych, m.in. w sprawie zwiększenia stawki na materiał siewny oraz zwiększenia stawki do oleju napędowego. W latach 2015-2019 Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zorganizowała wiele konferencji i szkoleń dla rolników z województwa łódzkiego, m.in. 4 konferencje dla liderów obszarów wiejskich,  konferencję oraz wyjazd szkoleniowy  - dotyczący Wspólnej Polityki Rolnej, konferencję na temat rolnictwa ekologicznego i wapnowania gleb „Gleba jako źródło życia” problematykę przedstawiła kadra naukowa z Instytutu Uprawy i Nawożenia w Puławach. Dla zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich zorganizowano szkolenie w Krynicy Zdrój na temat rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, szkolenie dotyczące stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony, szkolenia na temat cross-compliance z uwzględnieniem zmian. Zorganizowano wyjazdy na targi dla rolników z terenu województwa łódzkiego – na targi ziemniaczane do Hanoveru, targi ekologiczne we Francji, targi Grune-Woche w Berlinie, targi w Kielcach i Nadarzynie, wyjazdy studyjno-szkoleniowe do Zakopanego, Karpacza, Drezna, Pragi, Wilna. IRWŁ była również organizatorem debat na temat polskiego rolnictwa, m.in. na targach Ferma, obrad okrągłego stołu rolniczego, pikników promujących polską żywność. Współorganizatorem konkursów tematycznych, np. Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, dożynek wojewódzkich. Zmieniona została strona internetowa IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl tak by była bardziej przejrzysta i przyjazna dla każdego pokolenia rolników. Miesięcznik IRWŁ „W NOWEJ ROLI” zaczął ukazywać się w zmniejszonym i bardziej nowoczesnym formacie oraz większej objętości. Bronisław Węglewski przedstawił także informacje dotyczące zakresu działań związanych z budową budynku administracyjno-szkoleniowego przy ulicy Beskidzkiej nr 124 w Łodzi. To tylko część działań samorządu rolniczego, comiesięczne sprawozdania z działalności Izby dostępne są w zakładce „O Izbie”  na stronie internetowej.

Wnioski wypracowane na Walnym Zgromadzeniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w dniu 15 kwietnia 2019 roku

  1. Podjąć działania  w sprawie zwiększenia zasiłku chorobowego dla rolników  (wynoszącego od 9 lat w niezmienionej wysokości 10 zł za dzień) do poziomu co najmniej 50 zł za dzień. Obecna kwota nie jest współmierna z kosztami leczenia i nie rekompensuje utraconych dochodów. 
  2. Podjąć działania mające na celu pomoc rolnikom w odzyskaniu środków finansowych przez sadowników uczestniczących w programie rządowym „ESKIMOS”, którzy dostarczali owoce (m.in. jabłka), a do tego czasu nie otrzymali zapłaty.  
  3. Podjąć działania w sprawie uznania za urządzenie  zbiorników dwupłaszczowych na paliwo użytkowanych przez rolników. W przypadku, gdy zbiornik zostanie uznany za urządzenie nie będzie wymagane zarówno pozwolenie na budowę jak zgłoszenie do starostwa. Zbiornik  dwupłaszczowy nie jest trwale połączony z gruntem, w związku z tym nie powinien  być traktowany jako budowla.
  4. Podjąć działania mające na celu zmianę instytucji wydającej zaświadczenia o dochodowości w rolnictwie z Urzędów Gmin na Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. ARiMR posiada dane o skali produkcji rolnej w każdym gospodarstwie i wystarczy przemnożyć dochody z każdej uprawy przez powierzchnię gruntów rolnych. Dochody powinny być osobno wyliczone dla każdej uprawy i rodzaju hodowli. Gdy ARiMR będzie wystawiała zaświadczenie to każdy rolnik będzie miał obliczony rzeczywisty dochód.
  5. Podjąć działania mające na celu przywrócenie dopłat ONW na terenie powiatu skierniewickiego. Według  rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego PROW na lata 2014-2020  ww. tereny zostały pozbawione wsparcia z tytułu płatności ONW. W ramach rekompensaty rolnicy  otrzymają tylko do 2020 r.  płatność przejściową, która jest niższa niż dotychczasowe wsparcie.

Wnioski z X Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zostały przekazane do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych - Wiktora Szmulewicza oraz do Wojewody Łódzkiego - Zbigniewa Rau w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji.

Walne Zgromadzenie IRWŁ podjęło również uchwały:

-  w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  z działalności statutowej za rok 2018.

- w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego   z działalności   finansowej za rok  2018.

-  w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z działalności za rok 2018.

- w sprawie udzielenia absolutorium dla  Zarządu Izby  Rolniczej Województwa Łódzkiego.

- w sprawie: wysokości diet dla osób wchodzących w skład Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, zasad i trybu ich wypłaty oraz należności  z tytułu podróży służbowych.

- w sprawie: ustalenia składu Komisji Wojewódzkiej, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r/.

- w sprawie: przyjęcia zmian w budżecie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na rok 2019

Więcej o tematyce podejmowanej na X/V Walnym Zgromadzeniu IRWŁ w majowym wydaniu miesięczniku W NOWEJ ROLI.

Odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wnioski