Pismo IRWŁ do KRIR - Wnioski Rad Powiatowych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Poddębickiego

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wnioski zgłoszone przez członków Rad Powiatowych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Poddębickiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o rozpatrzenie i realizację poniższych wniosków.

  1. Podjąć działania, aby rolnicy nie musieli przedkładać faktur VAT o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej a rozliczeniem zajmowała się ARiMR.
  2. Podjąć działania, aby rolnik składał wniosek o szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami amosferycznymi do ARiMR, która ma bazę danych wszystkich upraw i ich powierzchni.
  3. Podjąć działania mające na celu wprowadzenie powszechnych ubezpieczeń upraw od wszystkich ryzyk.
  4. Podjąć działania, aby pomoc dla rolników poszkodowanych w tegorocznych klęskach była na poziomie ubiegłego roku tj. 5000 zł od hektara.
  5. Podjąć działania mające na celu wprowadzenie systemu kaucyjnego do zboża sprowadzanego z Ukrainy (pobierania opłaty na granicy w wysokości 150% wartości zboża).
  6. Podjąć działania w celu ustalenia stałych zasad przy sposobie wypełniania wniosków obszarowych, gdyż rozporządzenia w 2024 roku ukazały się zbyt późno.
  7. Podjąć działania mające na celu zmianę w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zapisu art. 10c pkt. 4 ppkt 2, aby odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia upraw o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozpoczynała się w przypadku ubezpieczenia tych upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad i przymrozki wiosenne następnego dnia od zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Dotychczasowy zapis w ustawie mówi o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia upraw w przypadku powodzi, suszy, gradu i przymrozków po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Pismo IRWŁ do KRIR