Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „Wieprzowina” z udziałem eksperta KRIR

W dniu 12 kwietnia 2016 r. w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wieprzowina”. W porządku obrad znalazły się następujące tematy: dobrostan zwierząt; sytuacja rynkowa branży mięsa wieprzowego; perspektywy rynkowe i dostęp do rynku; kwestie weterynaryjne. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w spotkaniu udział wziął Jerzy Salitra. Na początku posiedzenia przewodniczący grupy roboczej przedstawił działania prezydencji, które zostały podjęte od ostatniego posiedzenia grupy roboczej.

Następnie zajęto się kwestiami dobrostanu zwierząt. Sekretariat przedstawił najważniejsze wnioski z konferencji poświęconej dobrostanowi zwierząt, która odbyła się 23 lutego bieżącego roku. W opinii Sekretariatu spotkanie zostało źle zorganizowane od samego początku. Wstępnie celem spotkania miało być omówienie kwestii stworzenia platformy do spraw dobrostanu zwierząt. Podczas posiedzenia okazało się że Komisja Europejska oczekuje przedstawienia działań odnośnie dobrostanu zwierząt przez zainteresowane strony w celu wstępnego zdobycia informacji które mają na celu podjęcie działań do pracy nad nową legislacją dotyczącą dobrostanu zwierząt. Na zakończenie spotkania przygotowany został list do Komisarza Hogana, gdzie przedstawiono priorytety odnośnie dobrostanu zwierząt przekonując go również do nie opuszczania idei związanej ze stworzeniem platformy do spraw dobrostanu zwierząt. Sekretariat nadmienił, że Komisja zadecydowała o połączeniu wydziału dobrostanu zwierząt z wydziałem zdrowia co w wyniku daje wspólny wydział do spraw zdrowia i dobrostanu zwierząt. Po debacie odnośnie unijnej platformy poświęconej dobrostanowi zwierząt zajęto się kwestiami dalszego postępowania w zakresie rozwiązań alternatywnych dla chirurgicznej kastracji i wymieniono opinie odnośnie metod ogłuszania świń. Sekretariat zaznaczył, że przedstawiono wiele różnych metod możliwości ogłuszania świń, które są mniej lub bardziej akceptowane w ubojniach w poszczególnych krajach członkowskich.

W ramach działań w zakresie dobrostanu zwierząt delegacja z Francji zapoznała zebranych z kwestią uznania wrażliwości zwierząt, która aktualnie jest dyskutowana w kraju oraz kwestię sposobu na określenie statusu zwierząt gospodarskich. Debata na ten temat została podjęta na poziomie krajowym i organizacje zajmujące się zdrowiem zwierząt szczególnie organizacja L216 przedstawia w mediach filmy, które przedstawiają działania na terenie ubojni lub gospodarstw. Sektor hodowli zwierząt będzie musiał się przygotować się do debaty na temat statusu zwierząt gospodarskich ponieważ we Francji jest duża presja społeczna w tym temacie.

Sekretariat zwrócił uwagę na sytuację prawodawstwa w zakresie dobrostanu zwierząt, która ma wejść w życie w 2021 roku.

Następnie Sekretariat przedstawił najnowsze informacje na temat wytycznych w zakresie materiału wzbogacającego i obcinania ogonów. Zwrócono uwagę na fakt, że zalecenia przygotowane w tym zakresie przez Komisję Europejską nie są dokumentami oficjalnymi i obligatoryjnymi ale są brane pod uwagę przez państwa członkowskie ponieważ są jedynymi, które są na dzień dzisiejszy opublikowane. Przewodnik z zaleceniami został stworzony dla celów kontrolnych. W niektórych krajach unijnych proponowane są dotacje w momencie kiedy rolnik zastosuje się do wytycznych i nie będzie obcinał ogona. W kwestii materiału wzbogacającego Sekretariat zwrócił uwagę na fakt, że materiał z przeznaczeniem dla trzody chlewnej musi odpowiadać normom regulacyjnym natomiast dokument roboczy Komisji Europejskiej odnoszący się do tej kwestii nic na ten temat nie mówi.

Następnie Sekretariat przedstawił kwestie rynkowe branży wieprzowej. Przewodniczący grupy roboczej opisał trudną sytuację rynkową branży mięsa wieprzowego z punktu widzenia rolnika.

Po prezentacji Sekretariat podjął kwestię perspektyw rynkowych dla sektora wieprzowiny przedstawiając informacje odnoszące się do cen mięsa wieprzowego i pasz. Sekretariat potwierdził informację o możliwości ponownego wprowadzenia przetworzonych białek zwierzęcych do pasz dla świń dzięki udanym testom przeprowadzonym na mięsie wieprzowym. W czasie debaty rozmawiano na temat możliwości zarządzania rynkiem wieprzowiny oraz sytuacją w związku z dopłatami do prywatnego systemu przechowywania. Przedstawione zostały również informacje na temat wdrażania konkluzji ministerstw rolnictwa państw członkowskich odnoszące się do: dopłat do prywatnego przechowywania, promocji, dostępu do rynków oraz funkcjonowania łańcucha żywnościowego. Sekretariat zaprezentował również prognozy dla rynku wieprzowiny, które są wynikami prac grupy do spraw prognoz przy Komisji Europejskiej.

Odnosząc się do punktu porządku obrad związanego z dostępem do rynku Sekretariat przedstawił informacje na temat skutków ograniczeń handlowych nałożonych przez kraje trzecie po wykryciu przypadków afrykańskiego pomoru świń. Podjął również kwestie dostępności do rynku oraz przeszkód sanitarnych i fitosanitarnych do takich krajów jak Meksyk, Kolumbia, Japonia, Rosja. Następnie zaprezentowano najnowsze informacje na temat negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi w ramach TTIP oraz z Japonią oraz kwestie związane z programami promocyjnymi dla tego sektora produkcji rolnej.

W dalszej części spotkania podjęto dyskusje odnośnie kwestii weterynaryjnych sektora wieprzowiny. Eksperci przedstawili sytuację zdrowia zwierząt w krajach bałtyckich i Polsce. Sekretariat przedstawił działania na poziomie europejskim w zakresie aktualnej propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej chorób zakaźnych zwierząt w ramach „Prawa zdrowia zwierząt”. W kwestii stosowania leków weterynaryjnych i pasz leczniczych Sekretariat powiadomił uczestników posiedzenia, że obydwie propozycje regulacji prawnych złożone przez Komisję Europejską zostały przyjęte w Parlamencie Europejskim jednakże kompromis w Radzie Europy będzie bardzo trudny do osiągnięcia. Na dzień dzisiejszy Rada nie opublikowała żadnego dokumentu roboczego w sprawie kompromisu odnośnie pasz leczniczych oraz leków weterynaryjnych Wniosek prawny dotyczący pasz leczniczych jest bardzo skomplikowany stąd trudność w osiągnięciu kompromisu. Negocjacje trójstronne rozpoczną się w momencie osiągnięcia kompromisu w Radzie.

Szczególną uwagę zwraca się na stosowanie prewencyjne antybiotyków. Stosowanie antybiotyków nie może być praktyką rutynową w przypadku prewencji. Hodowca będzie musiał wykazać zastosowanie metafilaktyczne w stadzie gdzie mogłoby dojść do przeniesienia choroby. Parlament stworzy wykaz antybiotyków, które mogłyby być zakazane dla ludzi i również stosowanie go dla zwierząt gospodarskich. Sekretariat zwraca uwagę, że taka sytuacja może doprowadzić co zachwiania się równowagi na rynku wewnętrznym.

Małgorzata Verset - Biuro KRIR w Brukseli