Wypoczynek letni dla dzieci rolników w 2016 roku

W okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Oddział regionalny KRUS w Łodzi proponuje wyjazd na turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:

w Szklarskiej Porębie – w terminie od 11 lipca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego)

w Jedlcu – terminie od 28 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. (dzieci z chorobami układu ruchu).

 

Z oferty mogą skorzystać dzieci: 

  • w wieku od 7 do 15 lat (roczniki 2001–2009) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu 
  • których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek – w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok 
  • samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza oraz wychowawcę klasy, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 6 maja br. Odpłatność za pobyt dziecka wynosi 200 zł + koszty podróży, odpowiadające równowartości ceny biletów publicznego środka transportu (PKS lub PKP drugiej klasy). Koszty w całości pokrywają rodzice lub opiekunowie prawni dzieci.

Formularze wniosków dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl.