„Szkolenie - Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa łódzkiego”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pt.: „Szkolenie - Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa łódzkiego” mające na celu aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewidywane wyniki operacji:Przeszkolenie 45 osób z terenu województwa łódzkiego, które pozyskają wiedzę na temat zakładania firm, zostaną im wskazane możliwości i niewykorzystany potencjał, jaki mają w zasięgu reki oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rozpoczęcie biznesu.
Działanie: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.
Priorytet: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
Cel KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.
 

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego

ksow.pl