Odpowiedzi Ministerstwa rolnictwa na wnioski III/VI Walnego Zgromadzenia IRWŁ

III/VI Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, 15 września wysłało do Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioski z prośbą o realizację.

Ministertwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedzało na wnioski III/VI WZ IRWŁ.

Odpowiedź MRIRW

Wnioski III/VI Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

 1. Podjąć działania mające na celu zmianę rozporządzenia MRiRW z dnia 24 sierpnia 2020r.w sprawie szczegółowych warunków trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej na operacje typu „ Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID – 19”objętych PROW na lata 2014-2020 . Producentom gęsi (tucz) przesunięto termin dostawy do zakładów do początku września w związku z tym zostali pominięci zpomocy dla rolnictwa w ramach COVID-19. Wobec powyższego wnosi się o zmianę w pkt.2(….) który w okresie od 15 marca 2020r. do dnia 15 września 2020r. dokonał przemieszczenia (…..) gęsi rzeźnych.
 2. Podjąć działania mające na celu pomoc producentom jałówek i kaczek , którzy nie zostali objęci w ramach COVID-19.
 3. Podjąć działania mające na celu przeprowadzenie badań zbóż importowanych z Czech, Słowacji i Ukrainy na obecność pestycydów. Duży import zbóż bez żadnych kontroli na granicy powoduje duży spadek cen krajowego zboża.
 4. Podjąć działania mające na celu zbadanie czy nie nastąpiła zmowa cenowa w skupie jabłek przemysłowych. Co tydzień obniżana jest cena o 5 groszy na 1 kg a jabłek przemysłowych jest bardzo mało. Cena powinna być ustalana na dany sezon przez producentów i podmioty skupowe w oparciu o dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i GUS-u.
 5. Podjąć działania mające na celu zmianę przepisów odnośnie kontroli weterynaryjnychw małych gospodarstwach produkujących trzodę chlewną do 150 sztuk rocznie. Maliproducenci wycofująprodukcję trzody chlewnej z uwagi na to iż dostosowanie się do wymogów weterynaryjnych przewyższa wartość stada. W protokole kontrolnym powinno być wycofane „uszczelnienie paszarni” orazstosowanie mat dezynfekcyjnych tylko przy jednej bramie.
 6. Podjąć działania aby prosumenci posiadający urządzenia fotowoltaiczne do 50 kW byli rozliczani jednym współczynnikiem 0,9od1.01.2021r.
 7. Podjąć działania na rynku trzody chlewnej w kierunku poprawy opłacalności tej produkcjii zapewnienie ceny minimalnej. W ostatnich dniach wystąpiły drastyczne spadki cen skupu w związku z wykryciem ogniska ASF w Niemczech. Sytuacja ta spowodowała duże obniżki cen na giełdach niemieckich a tym samym na polskim rynku gdzie ceny w skupie spadły ceny, które są niższe od kosztów produkcji.
 8. Podjąć działania w sprawie wyliczenia dochodu z 1 ha przeliczeniowego przez GUS. Obecna stawka dochodu na poziomie 2.715 zł nie odzwierciedla rzeczywistych dochodów uzyskiwanych przez rolników.
 9. Podjąć działania mające na celu uzyskanie pełnej emerytury rolniczej po 30 –tu latach składek – 55 lat dla kobiet, 60 lat dla mężczyzn.
 10. Podjąć działania mające na celu zaliczenie służby wojskowej do lat pracy przez KRUS.
 11. Podjąć działania mające na celu zniesienie obowiązku przekazywania i wydzierżawienia gospodarstwa w celu uzyskania emerytury. W momencie przechodzenia na emeryturę ZUS przedsiębiorcy nie muszą przekazywać majątku w przeciwieństwie do rolników.
 12. Podjąć działania mające na celu procentowe naliczanie składki ZUS i KRUS. Rolnicy , którzy mają opłacone składki ZUS i KRUS i przechodzą na emeryturę z ZUS, za lata płacone w KRUS mają naliczone 6 zł/rok, a powinno być to naliczane procentowo ( 25 lat opłaconej składki KRUS rolnik otrzymuje pełną emeryturę rolnicząa osoba, która ma opłacone 12,5 latw KRUS powinien otrzymać np. 500 zł dodatku do emerytury ZUS a w chwili obecnej za 12,5 roku opłat w KRUS dostaje dodatek do emerytury ZUS 75 zł.
 13. Podjąć działania mające na celu podtrzymanie stosowania zapraw neoniktynoidowew kolejnym sezonie wegetacyjnym. To ogranicza stosowanie pestycydów.
 14. Podjąć działania mającena celu zorganizowanie spotkania z właściwym ministremw sprawie wysłuchania stanowiska rolników w związku ze zbliżającym się wyczerpaniem złóż KWB Bełchatów . Rolnicy chcą ubiegać się o środki na przeciwdziałanie degradacji gleb.
 15. Podjąć działania mające na celu przedstawienie ilości rozpatrywanych wniosków odnośnie szkód górniczych na rzecz rolników przez KWB Bełchatów za 2019-2020 w tym odmowy orazzorganizować spotkanie przedstawicieli KWB z Radą Powiatową IRWŁ w Pajęcznie.
 16. Podjąć działania aby niewykorzystane przez Rady PowiatoweIRWŁw 2020 r. środki finansowe z grupy „ Działalność statutowa i ustawowaRad Powiatowych”, zwiększyły o tękwotę planowane środkiw w/w grupie w budżecie i planie finansowym na rok 2021.
 17. Podjąć działania mające na celu przywrócenie dla dyspozycji Rady powiatowej środków niewypłaconych delegatom za nieobecność na posiedzeniach Rad Powiatowych IRWŁ.
 18. Podjąć działania mające na celu zorganizowanie następnego Walnego Zgromadzenia IRWŁw siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych.