Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000 PLN

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Kredyt zostanie przeznaczony na wykończenie budynku administracyjno - biurowego położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 124.

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie 

Ogłoszenie o zmianie w ogłoszeniu - z dnia 14 grudnia 2018 roku 

Ogłoszenie zamieszczone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie w ogłoszeniu - zamieszczone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych - z dnia 14 grudnia 2018 roku 

SIWZ

Ogłoszenie o zmianach w SIWZ - z dnia 14 grudnia 2018 roku

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz cenowy
3. Załącznik nr 3 do SIWZ – standardowy formularz JEDZ
4. Załącznik nr 3A do SIWZ – instrukcja wypełniania formularza JEDZ
5. Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia w zakresie określonym w Rozdziale VI pkt. 3.3) i 3.4) SIWZ

6. Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy
kapitałowej złożone zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych

7. Załącznik nr 6 do SIWZ -
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_40e51f3d-d862-4bd5-9fc0-5d981df965b0.asc

 

PYTANIA DO ZAMAWIAJACEGO 

Pytania z dnia 3 grudnia 2018 roku

Pytania z dnia 6 i 11 grudnia 2018r.

Pytania z dnia 28 grudnia 2018 roku

Informacja z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi 

Biuletyn Zamówień Publicznych - ogłoszenie