NOWE ZASADY SEGREGACJI ŚMIECI

Od lipca zmienią się zasady selektywnej zbiórki odpadów. Będą one zbierane z podziałem na: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji. Ma to podnieść poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych rodzajów odpadów komunalnych. 1 lipca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Resort środowiska motywuje zmiany tym, że obecnie w Polsce tylko 26 proc.

Priorytety Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.

W związku z trwającą dyskusją o zmianach wspólnej polityki rolnej na okres po 2020 roku oraz przeglądem wieloletnich ram finansowych UE, Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawia poniżej postulaty samorządu rolniczego, do których należy dążyć w negocjacjach na forum UE. Mając na uwadze niestabilność na poszczególnych rynków rolnych i globalne wyzwania gospodarki żywnościowej - Wspólna Polityka Rolna UE po 2020 r.

Seminarium senackiej Komisji Rolnictwa nt. przyszłości WPR po 2020 r.

Posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 marca 2017 r. miało charakter seminarium poświęconego przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Honorowym gościem Komisji był przewodniczący organizacji włoskich rolników Confederazione Nazionale Coldiretti Roberto Moncalvo wraz ze współpracownikami z Biura w Brukseli. Podczas spotkania przedstawiono bardzo ciekawe prezentacje i wystąpienia:

1.  Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Priorytety Polski w zakresie wspólnej polityki rolnej po 2020 roku”.

Zmiany w ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przyjęte przez Radę Ministrów

Rada Ministrów 21 marca 2017 roku przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocowego w zakresie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

W resorcie rolnictwa został przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.
Proponujemy wyjazd na turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:

  • w Szklarskiej Porębie – w terminie od 12 lipca 2017 r. do 1 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego)
  • w Świnoujściu – w terminie od 11 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego)
  • w Jedlcu – terminie od 31 lipca 2017 r. do 20 sierpnia 2017 r. (dzieci z chorobami układu ruchu)

Z oferty mogą skorzystać dzieci:

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS