Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc październik 2019r.

Część merytoryczna: Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze. Również wydaje opinie na wniosek gmin w sprawie stawki ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na 2020 rok. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019r. wynosi  58,46 zł za 1q.

W dniu 4 października 2019r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie oraz  w Wieluniu, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza z prośbą  o rozpatrzenie i dalszą realizację. Pierwszy wniosek dotyczy podjęcia działań mających na celu sprawdzenia czy nie ma zmowy cenowej w sprawie skupu i sprzedaży bydła. Drugi wniosek dotyczy zmiany przepisów aby raporty IUNG nie były podstawą do uruchomienia procedury związanej  z wystąpieniem suszy tylko decyzja komisji suszowych.  Krzywdzące również jest wpisanie  do wniosku zwierząt gospodarskich, (które nie mają wpływu na suszę)  a w znacznym stopniu zaniżają straty i wielokrotnie rolnicy nie otrzymują pomocy suszowej. Trzeci wniosek dotyczy umożliwienia rolnikom korzystającym z  „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” aby podpisy na dokumentach o dotację mogli składać na terenie swojej  gminy  a nie specjalnie jechać kilkadziesiąt kilometrów do siedziby Stacji Chemiczno-Rolniczej.

W dniu 4 października 2019r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ oraz Jerzy Kuzański - Dyrektor IRWŁ skierowali pismo do Wojciecha Miedzianowskiego - Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sprawie problemów z wnioskiem dotyczącym wapnowania.  Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego docierają głosy rolników, którzy mają problem z wypełnieniem wniosku w „Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Wniosek jest w wersji EXEL i wymaga osobnego wpisywania liter do każdej kratki. Niestety wymaga to poświęcenia czasu, a także zdarzają się pomyłki. Wniosek można wysłać tylko elektronicznie, więc nie jest możliwe jego ręczne wypełnienie. W związku z tym, że w niektórych regionalnych WFOŚiGW dostępne są wnioski w formacie PDF (edytowalnym), prosimy o udostępnienie takiego wniosku również dla rolników województwa łódzkiego. Rolnicy wnioskują także, aby podpisy na dokumentach dotyczących przyznanej dotacją mogli składać na terenie swojej gminy. Niektórzy z nich są zmuszeni by specjalnie jechać kilkadziesiąt kilometrów do siedziby Stacji Chemiczno-Rolniczej.

W dniu 14 października 2019r. w  imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego popierając wniosek rolników z powiatu wieluńskiego, Prezes IRWŁ – Bronisław Węglewski zwrócił się do Prezesa KRIR  o podjęcie działań mających na celu  zmniejszenie minimalnej ilości wysiewu materiału siewnego na 1 ha w przypadku zbóż  co najmniej o 30%.

W dniu 23 października 2019r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego- Prezes IRWŁ – Bronisław Węglewski mając na uwadze liczne  sygnały od rolników w sprawie braku stawki dopłat do 30 września 2019r. „do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając powierzchnię gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym, gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środki finansowe przeznaczone na te dopłaty” zwrócił się do Prezesa KRIR o podjęcie działań w tej sprawie.

W dniu 23 października 2019r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego- Prezes IRWŁ- Bronisław Węglewski popierając wniosek członków Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie zwrócił się do Zarządu Zlewni w Kaliszu o podjęcie działań mających na celu  konserwację koryta rzeki Prosny na całej długości  w ramach powiatu wieruszowskiego, szczególnie w okolicach gm. Łubnice, Bolesławiec, Wieruszów i Galewice, a także  o przywrócenie jazu w miejscowości Krupka- gm. Łubnice.

W dniu 23 października 2019r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Prezes IRWŁ- Bronisław Węglewski  popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie zwrócił się do Prezesa KRIR  o rozpatrzenie  i  dalszą realizację.

Rada Powiatowa IRWŁ w Wieruszowie podtrzymuje wniosek złożony na I/VI Walnym Zgromadzeniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w dniu 4.09.2019r. o całkowitą likwidację pogłowia dzików  w Polsce ze względu na rozprzestrzenienie się wirusa choroby ASF.

Rada Powiatowa IRWŁ w Wieruszowie  wnioskuje o   podjęcie działań mających na celu  wydłużenie do 6 miesięcy czasu naboru wniosków na Operację Typu „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”  w ramach poddziałania „Wsparcie Inwestycji w Gospodarstwach Rolnych” obszar nawadniania w gospodarstwie.

W dniu 30 października 2019r. w  imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Łasku  zwrócił się do Prezesa KRIR  o rozpatrzenie                   i  dalszą realizację.

Wniosek dotyczy hodowców drobiu, którzy domagają się równego traktowania w otrzymaniu dofinansowania w ramach nowego PROW-u . W ramach PROW 2014-2020 przeznaczono znaczne środki finansowe na działania zarówno w sektorze działań informacyjnych i promocyjnych, pomocy na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Jednak pominięto wsparcie hodowli mniej popularnych na rynku zwierząt gospodarskich takich jak kury, gęsi czy indyki. Delegaci wnioskują o możliwość skorzystania z działań nowego PROW również przez hodowców kur, gęsi czy indyków. 

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektów:

- rozporządzenia MRiRW , w  sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2019r. 

- posiedzenia AGRI w Parlamencie Europejskim w dniach 7-8 października 2019r. 

- rozporządzenia MRiRW w sprawie  maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r. 

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W dniu 1 października 2019r. w siedzibie Izby w Łodzi odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. W czasie posiedzenia Komisji Rewizyjnej na Przewodniczącego Komisji został wybrany Eugeniusz Supera – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Brzezińskiego. Następnie członkowie komisji zapoznali się ze  Sprawozdaniem z dochodów i wydatków IRWŁ – stan na 20.09.2019 r. oraz proponowanymi przeniesieniami między grupami wydatków                                i planowanymi zmianami   w budżecie i planie finansowym na rok 2019.

 

Posiedzenie Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

W dniu 1 października 2019r.  w siedzibie Izby w Łodzi odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji  ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Podczas posiedzenia dokonano również wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego którym został Marian Kacprzak – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Opoczyńskiego. Następnie członkowie komisji  zapoznali się   ze Sprawozdaniem z dochodów i wydatków – stan na 20.09.2019 r. oraz z proponowanymi przeniesieniami w grupach wydatków w planie finansowym na rok 2019. Również wydali  opinię w sprawie: przeniesień między grupami wydatków w planie finansowym na rok 2019.

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W omawianym okresie odbyło się 7 posiedzeń Rad Powiatowych IRWŁ (w dniu 2.10.2019r. w Pajęcznie, w dniu 4.10.2019r. w Opocznie, w dniu 10.10.2019r. w Wieruszowie, w dniu 15.10.2019r. w Tomaszowie Mazowieckim, w dniu 25.10.2019r . w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Skierniewicach oraz w dniu 30.10.2019r. w Złoczewie).

Członkowie podczas posiedzeń rozmawiali na temat: bieżącej sytuacji w rolnictwie, programu bioasekuracji w gospodarstwach rolnych, ubezpieczeń w rolnictwie oraz  opiniowania planów łowieckich. W posiedzeniach uczestniczyli również przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Natomiast w Opocznie odbyło się posiedzenie z uroczystym otwarciem Biura Powiatowego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w budynku Starostwa Powiatowego  w Opocznie. Otwarcia poprzez symboliczne przecięcie wstęgi dokonali: Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, Robert Telus – Poseł na Sejm RP, Starosta Opoczyński – Marcin Baranowski,  Bronisław Węglewski – Prezes  IRWŁ oraz Marian Kacprzak- Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie. Po uroczystym otwarciu biura odbyło się posiedzenie delegatów IRWŁ z udziałem zaproszonych gości m.in. Prezesa IRWŁ Bronisława Węglewskiego, Członka Zarządu IRWŁ – Jacka Ossowicza, Roberta Telusa – Posła na Sejm, Janusza Ciesielskiego – Dyrektora KOWR, Tomasza Kopera – Dyrektora ŁODR w Bratoszewicach, Włodzimierza Skorupskiego – Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi, Dominika Hamrina – Dyrektora ARiMR w Łodzi. Delegaci oraz zaproszeni goście poruszali tematy bliskie rolnikom naszego powiatu, m.in. rozmawiano na temat przymrozków wiosennych i ich skutków w sadach, tegorocznej suszy, zagrożenia ASF, szkód łowieckich, oznaczenia produktów polskich. 

Konferencje, Targi, Dożynki

W dniach 17-18 .10.2019r.w Sulejowie  odbyło się Walne Zgromadzenie członków .Związku Wzajemności Członkowskiej „ GOSPODARZ”, podczas którego dokonali wyboru nowych władz związku. 

W dniu 18.10.2019r. uroczyste podsumowanie siedemnastej edycji konkursu na terenie województwa łódzkiego  nastąpiło  w Łodzi, podczas targów Natura Food & Be Eco, gdzie odbyła się konferencja poświęcona Konkursowi Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019. Głównymi organizatorami byli: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Oddział Terenowy KOWR w Łodzi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Łódzkiej, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i SIPMA S.A.

Patronat nad konferencją objęli Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau i Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber. Patronat medialny objęły miesięczniki: RADA i W NOWEJ ROLI

W spotkaniu, które prowadził Tomasz Nowicki – dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS  w Łodzi uczestniczyło 79 osób, rolników i osób związanych ze środowiskiem wiejskim.

Podczas konferencji przedstawione zostały wykłady na temat wypadkowości w rolnictwie oraz działaniach prewencyjnych instytucji i firm, które mają zapobiegać zdarzeniom wypadkowym. Tematy konferencji:

Kampania pt. „Nie daj się wkręcić” w województwie łódzkim – Przemysław Kraska, Oddział Regionalny KRUS w Łodzi;

Rola Państwowej Inspekcji Pracy w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie – Janusz Krupa z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi;

Działania firmy SIPMA na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu maszyn rolniczych – Jarosław Indulski, dyrektor sprzedaży i marketingu firmy SIPMA S.A.;

Ubezpieczenia majątku gospodarstwa rolnego – Anna Bieniawska, dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi.  Po przerwie nastąpiło wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników finału wojewódzkiego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019, nad którym honorowy patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda. I miejsce w konkursie zajęli Państwo Anna i Mariusz Chrzanowscy z gminy Biała Rawska. Tradycyjnie, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego ufundowała nagrodę dla najmłodszego uczestnika konkursu, która w tym roku przypadła dla  Pana Bartosza Godlińskiego z Konopnicy. 

W dniu 25 października 2019r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu, odbyło się Forum Rolnicze Ziemi Piotrkowskiej. Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk wśród rolników. Tematem tegorocznego V Forum był: „Wirus ASF- sytuacja bieżąca”. Organizatorami wydarzenia byli: Starosta Piotrkowski- Piotr Wojtysiak, Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Piotrkowie Tryb. – Janusz Terka oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii -Paweł Śpiewak, zaś jego uczestnikami- przede wszystkim rolnicy, hodowcy trzody chlewnej. Powiat piotrkowski należy do jednych z największych centrów hodowli trzody chlewnej w Polsce.5 % całej produkcji krajowej pochodzi z pow. piotrkowskiego. Można to zobrazować w ten sposób, że co 20 sztuka trzody chlewnej, pochodzi z pow. piotrkowskiego. Przy tak dużej koncentracji produkcji - 7,5 tys. stad, ok 500 tys. szt. trzody w pow. piotrkowskim, powoduje duże zagrożenie w postaci przedostania się wirusa ASF na ten teren.
W spotkaniu wzięli udział Parlamentarzyści Ziemi Piotrkowskiej, zarówno z lewej jak                       i z prawej strony sceny politycznej: Anita Sowińska, Dariusz Klimczak, Cezary Grabarczyk, Robert Telus, Grzegorz Wojciechowski, Grzegorz Lorek. Uczestnikami Forum byli ponadto: Wiktor Szmulewicz- Prezes KRIR, Katarzyna Szczepaniak- Dyrektor Biura KRIR, Bronisław Węglewski- Prezes IRWŁ, Jerzy Kuzański- Dyrektor Biura IRWŁ,  a także Wicemarszałek Województwa Łódzkiego- Zbigniew Ziemba oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa Łódzkiego – Waldemar Wojciechowski.
Gościnnie wystąpili także rolnicy z pow. łukowskiego i parczewskiego, z terenu woj. lubelskiego, w którym wystąpił wirus ASF, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie bioasekuracji, a także skutkami dla rolników- hodowców trzody, którzy znaleźli się w strefie czerwonej i niebieskiej- w strefie wystąpienia wirusa i bezpośredniego zagrożenia wirusem. Uczestnikiem Forum był także Wojewódzki Lekarz Weterynarii- Włodzimierz Skorupski. Zarówno Parlamentarzyści jak i pozostali uczestnicy dyskusji wykazali duże zainteresowanie tym problemem i zadeklarowali zmianę przepisów w tym temacie. Największe zagrożenie, zakażenia wirusem ASF tzw. główny wektor, przenoszący wirusa -stanowią dziki. Podstawowy postulat, wynikający ze spotkania to maksymalne nawet do zera, ograniczenie populacji dzików, a także zwiększenie środków finansowych w budżecie państwa na zabezpieczenie oraz likwidacji skutków wystąpienie wirusa w postaci sprawiedliwych odszkodowań dla hodowców, którzy skutki wystąpienia wirusa odczuwają najbardziej.

Inne

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  30  porad.                                                                             

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl