Komisje rolnictwa opiniowały projekt ustawy budżetowej

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 października 2016 r. rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881) w zakresie:

- części budżetowej 32 – Rolnictwo,
- części budżetowej 33 – Rozwój wsi,
- części budżetowej 35 – Rynki rolne,
- części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 7, 8, 12, 32, 35, 50,
- części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – Budżety wojewodów z zał. nr 7,
- dotacji przedmiotowych i podmiotowych z zał. nr 9,
- programów wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10,
- planów finansowych agencji wykonawczych z zał. nr 11:
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Agencja Rynku Rolnego,
- Agencja Nieruchomości Rolnych wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych,
- planów finansowych państwowych osób prawnych z zał. nr 14:
- Polski Klub Wyścigów Konnych,
- Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie.

Upoważniono posła Jerzego Małeckiego (PiS) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki, prezes Agencji Rynku Rolnego – Łukasz Hołubowski, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Jolanta Chmiel oraz zastępca głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa – Tadeusz Łączyński.

 

Na kolejnym posiedzeniu w tym dniu Komisja rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druki nr 879 i 911).

Komisja wnosi o jej odrzucenie.

Poprawka umożliwiała rolnikom otrzymującym jednolitą płatność obszarową wyższą niż 150 tys. euro odliczenie kosztów pracy pracowników najemnych oraz członków spółdzielni rolniczych zrealizowanych w roku poprzednim od podstawy redukcji – zgodnie z treścią niektórych rozporządzeń obowiązujących w UE ustanawiających przepisy dotyczące płatności bezpośrednie dla rolników.

Sprawozdawca – poseł Piotr Polak (PiS).

W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki.

 

Na wspólnym posiedzeniu Komisje: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyły poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druki nr 850 i 885).

W czasie drugiego czytania zgłoszono 4 poprawki. Komisje wnoszą o przyjęcie 3 poprawek i odrzucenie jednej poprawki.

Poprawki, które Komisje proponują przyjąć, miały charakter redakcyjno-legislacyjny.

Poprawka, którą Komisje proponują odrzucić, zakładała, iż przepis stanowiący, że emerytura rolnicza przysługuje także ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną; podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat; zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej – stosuje się do rolnika, który do dnia 31 grudnia 2022 r. spełnił warunki, o których mowa wyżej.

Sprawozdawca – poseł Jan Duda (PiS).

W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski.

 

Na posiedzeniu w dniu 22 października 2016 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk nr 792).

Projekt ma na celu wprowadzenie nowych regulacji dotyczących dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją „Produkt polski” oraz określenie dodatkowo wzoru znaku graficznego możliwego do zastosowania przy wskazywaniu takiej informacji.

Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu sprawozdania podkomisji.

Sprawozdawca – poseł Zbigniew Dolata (PiS).

Na kolejnym posiedzeniu w tym dniu Komisja rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 791).

Projekt ma na celu zmianę sposobu wykorzystania środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, tak aby środki te w większym stopniu wspierały podmioty, od których wpłaty na fundusze promocji pochodzą.

Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu sprawozdania podkomisji. Sprawozdawca – poseł Piotr Polak (PiS).

W posiedzeniach Komisji uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki.

Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 21 października 2016 r. rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk senacki nr 302, druki sejmowe nr 916 i 945)

(źródło; Sejm RP)