Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej – konkluzje

Kryzys związany z COVID-19 stawia przed Europą wyzwanie o niespotykanej dotąd skali. Na wniosek szefów państw lub rządów Komisja przedstawiła pod koniec maja bardzo szeroko zakrojony pakiet łączący przyszłe wieloletnie ramy finansowe (WRF) z konkretnymi działaniami na rzecz odbudowy w ramach instrumentu Next Generation EU (NGEU).

Na podstawie szerokich konsultacji przeprowadzonych na szczeblu przewodniczącego Rady Europejskiej oraz prac w ramach Rady poniższe konkluzje stanowią wyważone rozwiązanie Rady uwzględniające interesy i stanowiska wszystkich państw członkowskich.

W konkluzjach czytamy, że zreformowana i zmodernizowana wspólna polityka rolna (WPR) zapewni dostęp do bezpiecznej, wysokiej jakości, przystępnej cenowo, pożywnej i zróżnicowanej żywności. Będzie wspierać przejście na zrównoważony pod względem ekonomicznym, środowiskowym i społecznym oraz zorientowany na rynek sektor rolny, a także dynamiczny rozwój obszarów wiejskich. WPR będzie nadal realizować cele określone w Traktatach i zapewniać odpowiedni poziom życia dla społeczności rolniczej. WPR będzie również w pełni uwzględniać wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt. Należy brać pod uwagę strukturę społeczną rolnictwa oraz różnice strukturalne i przyrodnicze między poszczególnymi regionami rolniczymi.

Dokument do pobrania

Strony dotyczące WPR to 43-48.

(Źródło: KRIR)