Opinia do zmian w świadczeniach opieki zdrowotnej

W odpowiedzi na przekazany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (UD140), w dniu 18 października 2016 r., samorząd rolniczy przekazał swoją opinię. Proponowane zmiany w pierwszej kolejności dotyczą art. 80, 84, 86 oraz 87 powołanej ustawy. Co do niniejszej zmiany samorząd wypowiedział się pozytywnie, ponieważ ma ona na celu przeniesienie rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 13 stycznia 2012 roku o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2016 (Dz. U. poz. 123 i 1523 oraz z 2013 r. poz. 1640 i z 2015 r. poz. 1935). Z dniem 31 grudnia 2016 roku niniejsza ustawa traci moc, w związku z czym wprowadzenie planowanych zmian wydaje się konieczne aby NFZ mógł otrzymywać składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego rolników, a rolnicy mogli korzystać z usług NFZ. Przepisy ustawy z dnia 13 stycznia 2012 roku o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników obowiązujące od 2012 r. do końca 2016 r. są bieżąco realizowane i powinny być kontynuowane.

W ocenie samorządu rolniczego należy jednak rozważyć zmianę w art. 80 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Rolnik prowadzący tylko działy specjalne produkcji i dodatkowo ubezpieczający domowników musi zapłacić składkę w kwocie nie niższej niż kwota odpowiadająca 33,4% wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego (obecnie 167 zł miesięcznie). Należałoby rozważyć, aby ten procent był liczony od dochodów rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, ale ograniczony nie wyżej niż 33,4% wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego.

Odnośnie zmiany art. 106 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, samorząd rolniczy wyraził obawę czy zaproponowany przez ustawodawcę model powoływania rad oddziałowych NFZ nie spowoduje zdominowanie tego organu przez stronę rządową. Zgodnie bowiem z proponowaną zmianą, w przypadku niewskazania kandydatów przez uprawnione organizacje pacjentów, po dwukrotnej publikacji ogłoszenia o zamiarze powołania rady , w skład rady powołany byłby kandydat wskazany przez wojewodę.

(źródło KRIR)