Posiedzenie Komisji Budżetowej i Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

We wtorek 9 września 2020r. w siedzibie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się posiedzenie dwóch Komisji IRWŁ:

 • Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z dochodów i wydatków – stan na 31.08.2020 r.
 4. Zapoznanie się z projektem budżetem i założeniami planu finansowego na rok 2020.
 5. Wydanie opinii Komisji w sprawie projektu budżetu i założeń planu finansowego na rok 2020.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

 

 • Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z dochodów i wydatków IRWŁ – stan na 31 sierpnia 2020 r.
 5. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu i planu finansowego za 2019 r.
 6. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku.
 7. Przygotowanie wniosku o absolutorium dla Zarządu IRWŁ za rok 2019.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski
 9. Zakończenie obrad.