Powstanie zespół doradczy ds. pszczelarstwa

W środę, 1 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z działaczami Polskiego Związku Pszczelarskiego. Celem spotkania, zorganizowanego z inicjatywy pszczelarzy, było przedstawienie problemów, które zdaniem zainteresowanych, nie zostały dotychczas rozwiązane.

Podczas spotkania zapadła decyzja o powołaniu zespołu doradczego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego zadania polegałyby na:

kreowaniu polityki państwa w zakresie pszczelarstwa,

podjęciu działań zmierzających do uregulowania problemu importu miodu,

identyfikacji problemów, które wynikają ze stosowania niektórych środków ochrony roślin,

analizie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, na podstawie której działa Polski Związek Pszczelarski,

analizie spraw związanych ze stosowaniem leków weterynaryjnych.

Poruszane przez przedstawicieli pszczelarzy zagadnienia spotkały się ze zrozumieniem ze strony szefa resortu rolnictwa, który zadeklarował dialog i współpracę w rozwiązywaniu problemów. − Pierwszym krokiem na tej drodze będzie powołanie zespołu roboczego, którego celem będzie analiza sytuacji w pszczelarstwie oraz przygotowanie propozycji rozwiązań problemów występujących w tym sektorze − podkreślił Krzysztof Jurgiel− Podejmowane przez resort działania będą służyły zachowaniu polskiego pszczelarstwa w dobrej kondycji.

Przedstawiciele pszczelarzy wyrazili zadowolenie z dyskusji i zobowiązali się do przedstawienia propozycji osób, które mogłyby uczestniczyć w pracach zespołu.

(Źródło: MRiRW)