Priorytety resortu rolnictwa na 2017 rok

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano priorytetowe zadania na 2017 rok. Najważniejsze dotyczą  promocji polskiej żywności, nowych rynków zbytu, doradztwa rolniczego i PROW. 

Handel zagraniczny − priorytetowe rynki

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wytypowało na 2017 rok 14 priorytetowych kierunków wymiany handlowej sektora rolno-spożywczego.

Wytypowane rynki: Królestwo Arabii Saudyjskiej, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Islamska Republika Iranu, Chiny, Tajwan, Indie, Japonia, Wietnam, Algieria, Egipt, Republika Południowej Afryki, Kanada, Stany Zjednoczone, Białoruś, Kazachstan.

Lista jest wynikiem współpracy ministerstwa oraz: GIW, GIORIN, GIJHARS, ARR i przedsiębiorców branży rolno-spożywczej oraz organizacji branżowych.

Ponadto planowane jest zintensyfikowanie obecności na rynkach: Korei Płd., Singapuru, Malezji, Maroka, Meksyku i Kuby.

Podejmowane działania będą ukierunkowane na otwieranie i poszerzanie dostępu do rynków wybranych jako priorytetowe. MRiRW będzie także prowadziło działania na rynkach, które leżą w sferze potencjalnego zainteresowania polskich producentów i przetwórców żywności. Zadania te będą wspomagane prezentacją polskich produktów rolno-spożywczych podczas szeregu wydarzeń promocyjnych pod hasłem „Polska Smakuje”.

Promocja polskiej żywności za granicą

Główne działania:

- udział w najważniejszych zagranicznych imprezach targowych i wystawienniczych;
- udział w misjach gospodarczych i towarzyszących im spotkaniach biznesowych;
- misje do Polski dla zagranicznych przedsiębiorców i dziennikarzy;
- promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe.

W 2017 r. ARR planuje skoncentrować działania na umożliwieniu przedsiębiorcom większej obecności na rynkach o dużym potencjalne importowym. Tam, gdzie polska żywność jest nieobecna lub występuje w niewielkim zakresie. Będą to przede wszystkim kraje azjatyckie: Indie, Wietnam, Japonia, Iran czy Tajwan.

ARR będzie też kontynuować działania na rynkach, które są już dobrze znane polskim eksporterom: Chiny z Hongkongiem, Algieria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Niemcy, Białoruś. Kierunki te nadal wymagają wsparcia promocyjnego i utrwalania pozytywnego wizerunku polskiej żywności.

Działania promocyjne na rynku krajowym

Dwie ustawy rządowe − kierunek promocji na rok 2017 wyznaczony będzie między innymi przez dwie ustawy: o znaku graficznym „Produkt polski” oraz sprzedaży żywności przez rolników.

Edukacja dzieci − promocja będzie realizowana także poprzez dwa dobrze już znane programy „Mleko w szkole” i Owoce w szkole” oraz nowy „Program dla szkół” − który w drugiej połowie 2017 r. połączy i zastąpi dwa wcześniej wspomniane.

Edukacja konsumentów − budowanie świadomości konsumentów, polegającej na tym, aby sięgali oni po polskie produkty, aby czytali etykiety i odżywiali się prawidłowo.

Mają temu posłużyć:

- aplikacja Polska Smakuje − będzie źródłem informacji o lokalnych rolnikach i producentach, u których będzie można kupić produkty spożywcze;
- promocja systemów jakości;
- cykliczne kampanie na święta kościelne i państwowe.

Doradztwo rolnicze w 2017 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach prowadzonej działalności edukacyjnej, informacyjnej i upowszechnieniowej na rok 2017 wyznaczyło sobie 4 priorytety:

Wsparcie wdrażania WPR oraz efektywnego wykorzystania środków z PROW 2014-2020.

Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Wprowadzenie jednolitych sposobów działania i świadczenia usług doradczych.

Wybrane zadania zaplanowane do realizacji:

- przeszkolenie 9200 osób w ramach 345 form edukacyjnych;
- przygotowanie doradców do świadczenia podstawowych usług doradczych;
- intensyfikacja współpracy z instytutami badawczymi − transfer wiedzy w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w praktyce;
- przygotowanie narzędzi, służących podnoszeniu efektywności wdrażania PROW 2014-2020;
- usprawnienie procesu komunikacji i zarządzania publicznymi jednostkami doradztwa rolniczego;
- ułatwienie dostępu do form edukacyjnych realizowanych w CDR poprzez zwiększenie liczby szkoleń mieszanych i szkoleń e-learningowych;
- wydawanie broszur informacyjnych, przeprowadzenie licznych konkursów oraz uruchomienie aplikacji i prowadzenie serwisów internetowych w celach informacyjno-upowszechnieniowych.

Sprawniejsza realizacja działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

Zmiany zaproponowane w projekcie rozporządzenia polegają na przeniesieniu z biur powiatowych do oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obsługi spraw związanych z przyznawaniem, wypłatą oraz zwrotem pomocy finansowej w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”.

Rozporządzenie wejdzie w życie po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich.

(Źródło: MRiRW)