Prowadzisz działalność rolniczą na OSN - wypełnij ankietę

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotowuje projekt raportu dla Komisji Europejskiej, z trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).  Wykonawcą projektu raportu jest firma MGGP, która zbierze szczegółowe dane na  temat sposobów prowadzenia działalności rolniczej na OSN, sposobów korzystania z programów opracowanych dla OSN i potrzeb rolników.  Po zebraniu niezbędnych danych, zostanie przygotowany raport z działania.

Dyrektywa Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r.  zobowiązuje państwa członkowskie do przedkładania Komisji Europejskiej sprawozdania z realizacji jej postanowień w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia okresu, którego sprawozdanie dotyczy (art. 10 Dyrektywy azotanowej). W 2016 r. Polska zobowiązana jest przedłożyć Komisji Europejskiej sprawozdanie z trzeciego cyklu realizacji postanowień dyrektywy trwającego od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Praca będąca przedmiotem zamówienia posłuży wypełnieniu zobowiązań Ministra Środowiska w zakresie sprawozdawczości dotyczącej realizacji dyrektywy w kwestii ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

Na podstawie informacji otrzymanych od państw członkowskich, Komisja Europejska publikuje sprawozdania zbiorcze i przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie. Raportowanie umożliwia Komisji Europejskiej kontrolę i ocenę wypełniania obowiązków przez poszczególne państwa członkowskie.

KZGW przygotował dla wszystkich zainteresowanych, którzy mogą mieć wpływ na realizację projektu stronę internetową projektu wraz z ankietą. W szczególności zachęca do korzystania z tych zasobów osoby prowadzące działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzenia rolniczego (OSN). To od tej najistotniejszej grupy interesariuszy, zależy w znacznym stopniu powodzenie projektu.

Najważniejszym celem tego projektu jest przygotowanie raportu uwzględniającego zarówno stan realizacji zaleceń dla obszarów OSN wyznaczonych w poprzednich latach jak i jakości wsparcia dla rolników prowadzących działalność na tych obszarach.

Informacje o gospodarstwach rolnych pozyskiwane będą z ankiety, która zawiera pytania niezbędne do opracowania ww. raportu. Najważniejsze zagadnienia to charakterystyka OSN i stopień realizacji ustalonych dla tych obszarów Programów działań.

Szczególnie o zaangażowanie i pomoc proszeni są rolnicy prowadzący działalność na OSN. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w poszczególnych sekcjach i do wypełnienia ankiety znajdującej się w zakładce Ankieta. Przed uruchomieniem ankiety będziecie Państwo mogli zapoznać się również bliżej z informacjami szczegółowymi o celowości ankietyzacji i korzyści wynikających z jej wypełnienia. Ankietę można wypełnić w wersji elektronicznej lub tradycyjnej.

Strona internetowa projektu

Ankieta

Źródło: KZGW