Rozwiązanie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego

Pan Dariusz Pieniak

Dyrektor

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

 

Dot. dzierżawy obwodu łowieckiego przez Koło nr 39 „ Błękitne Źródła” z Tomaszowa Mazowieckiego.

Infromujemy Pana Dyrektora, że do Biura  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wpływają liczne wnioski i postulaty rolników składających skargi na działalność Koła Łowieckiego nr 39 „Błekitne Źródła”.

W dniu 27 marca 2017r. została zawarta umowa pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi a Kołem Łowieckim nr 39 „Błękitne Źródła” dotyczycząca dzierżawy obwodu łowieckiego obejmującego swym zasięgiem teren gminy Sulejów.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wydając opinie poszczególnym kołom łowieckim na dzierżawę przez nich obwodów łowieckich zawarła w treści tej opinii kluzulę o treści - cytat „Jednocześnie IRWŁ zwraca uwagę na konieczność zamieszczania w umowie dzierżawy takich postanowień umożliwiających Wydzierżawiającemu skutecznego oddziaływania na Dzierżawcę obwodu łowieckiego, w przypadku nie wywiązywania się przez niego  z obowiązku nałożonych umową dzierżawy i wynikających z ustawy Prawo Łowieckie” – koniec cytatu.

W  imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  - jednostki samorządu rolniczego popierającej wnioski rolników i mieszkańców gminy Sulejów wnioskujemy o rozwiązanie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego dzierżawionego przez Koło nr 39         „Błękintne Źródła” z Tomaszowa Mazowieckiego i przekazanie Obwodu w dzierżawę Kołu , które zagwarantuje właściwą gospodarkę łowiecką w tym obwodzie, a co bardzo istotne zapewni właściwą dbałość o rolników właścicieli gospodarstw, którzy mają duży problem      z rzetelnym i terminowym szacowaniem szkód przez Koło nr 39 i otrzymaniem rekompensaty za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną i leśną.

Prosimy Pana Dyrektora o podjęcie właściwej decyzji, która zadowoli rolników z tego rejonu. W załączeniu przesyłamy  pismo z podpisami rolników skarżaących się na działalność Koła nr 39 wnioskujących o rozwiązanie przedmiotowej umowy na dzierżawę obwodu łowieckiego.

Prezes Zarządu
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

(-) Bronisław Węglewski

 

Dyrektor Biura
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

(-) Jerzy Kuzański