Sprawozdania z udzielenia pomocy publicznej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od początku 2017 roku obowiązują nowe zasady sporządzania i przesyłania miesięcznych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie i sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz rocznej informacji o nieudzielaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Wzór sprawozdania określa załącznik  nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie  oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz.U. z 2017 r. poz. 120).

Rozporządzenie dostępne na stronie ISAP

Sprawozdanie o udzielonej pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie  za każdy miesiąc roku kalendarzowego  przesyła się w Systemie Rejestracji Pomocy Publicznej (SRPP)   −w terminie 30  dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym pomoc została udzielona.

Sprawozdanie o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  za każdy miesiąc roku kalendarzowego  przesyła się w systemie SRPP − w terminie 20  dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym pomoc została udzielona.

Roczną  informację o nieudzieleniu pomocy  de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przesyła się  na formularzu określonym w załączniku nr 2 ww. rozporządzenia  za dany  rok kalendarzowy w terminie  do dnia 7 stycznia roku następnego. Nie przesyła się informacji miesięcznych.

(Źródło: MRiRW)