Wybory do izb rolniczych - 28 lipca 2019 roku

Obecny rok to kolejne wybory do izb rolniczych, które odbędą się w całej Polsce 28 lipca. Już po raz szósty w III RP wszyscy płatnicy podatku rolnego, posiadający czynne prawo wyborcze, będą wybierali swoich przedstawicieli w gminie.

Polskie Izby Rolnicze to historia sięgająca XIX wieku. Zlikwidowane dekretem w 1946 r., od połowy lat 90 XX wieku wznowiły swoją działalność, funkcjonując na podstawie przeprowadzanych co cztery lata demokratycznych wyborów. Izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.

Każdy kto chce, by poprawiła się jakość życia i pracy rolników w Polsce, powinien wziąć odpowiedzialność za to dążenie do poprawy stanu rzeczy. Odbywa się to właśnie przez udział w wyborach. Wybory są najważniejszym aktem państwa demokratycznego oraz podstawowym środkiem wywierania wpływu na politykę kraju. Są one także jednym z podstawowych obowiązków obywatelskich. W ten sposób rolnicy mogą zdecydować kto będzie ich reprezentował w celu rozwiązywania problemów rolnictwa i przedstawiania interesów członków samorządu rolniczego. Tylko liczny udział rolników w wyborach do izb rolniczych może zapewnić wybór właściwych przedstawicieli, skutecznie walczących o nasze interesy

Zachęcamy również wszystkich rolników do skorzystania z przysługującego im biernego prawa wyborczego i aktywnego ubiegania się o mandat delegata do izb rolniczych ze swojej gminy. Tylko sami rolnicy, znający specyfikę i problemy pracy na roli, najlepiej będą reprezentować swoje środowisko i działać na rzecz rozwiązywania jego problemów.

28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1027.). 

Przepisy związane z wyborami do izb rolniczych

Zasady przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia izby - ustawa o izbach rolniczych 

Uchwała KRIR nr 1 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Uchwała KRIR nr 2 w w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Pismo IRWŁ do Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Miast, Miast-Gmin i Gmin 

Pismo MRiRW do Wojewodów ws. sporządzenia spisu uprawnionych do głosowania

Pismo Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wyrażenie zgody na ujawnienie informacji stanowiącej tajemnicę skarbową urzędom gmin, tj. spisu podatników podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej 

Pismo Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie do Naczelników US ws wystąpienia  do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wyrażenie zgody na ujawnienie informacji stanowiącej tajemnicę skarbową urzędom gmin, tj. spisu podatników podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej 

Wystąpienie prezesa KRIR do naczelników urzędów skarbowych ws. przekazania gminom danych o podatnikach

Najczęściej zadawane pytania w sprawie wyborów do izb rolniczych 

 

Materiały informacyjne na temat wyborów

Ulotka informacyjna

Plakat wyborczy

 

Dokumentacja 

KOMISJA WOJEWÓDZKA

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Wojewódzkiej 

Oświedczenie płatnika podatku rolnego 

Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Wojewódzkiej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Spis uprawnionych do głosowania w wyborach do izb rolniczych - interpretacja MRiRW

Pierwsze posiedzenie Komisji Wojewódzkiej ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

Drugie posiedzenie Komisji Wojewódzkiej ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - wybór i powołanie komisji okręgowych  

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY POWIATOWEJ W WYBORACH DO IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Zgłoszenie kandydata

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata - uwaga zmieniona! 

Oświedczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie do Rady Powiatowej

OŚWIADCZENIE KANDYDATA O NIEKARALNOŚCI 

 

Zgłoszenie kandydata - osoby prawnej

Zgłoszenie kandydata - osoba prawna

Lista osób popierajacych zgłoszenie kandydatury osoby prawnej 

Zgoda na przetwarzanie danych

OŚWIADCZENIE KANDYDATA O NIEKARALNOŚCI 

 

KOMISJE OKRĘGOWE

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego rozpoczyna nabór kandydatów do pełnienia funkcji członków okręgowych komisji wyborczych. Okręgiem wyborczym jest obszar gminy. Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem komisji wyborczej może zostać jedynie osoba będąca członkiem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego (figurująca w spisie uprawnionych do głosowania). W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej. Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Członków wyborczych komisji okręgowych powołuje spośród zgłoszonych kandydatów Komisja Wojewódzka ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.

Do zadań komisji okręgowych m.in. należy:

  • rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
  • przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,
  • ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej

Regulamin Komisji Okręgowej

Oświadczenie kandydata na członka Komisji Okręgowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Okręgowych

Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Okręgowej

Oświadczenie płatnika podatku rolnego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH 

Uchwała nr 2/V/2019 Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w sprawie sporządzenia wykazu okręgów wyborczych w wyborach do Rad Powiatowych IRWŁ 

Protokół rejestracji kandydata

Wzór spisu członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania 

Składy Komisji Okręgowych ds. Wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 roku