Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Wprowadzone do ustawy rozwiązania umożliwią jednostkom samorządu terytorialnego otrzymywanie środków przeznaczonych na finansowanie – z wyprzedzeniem, czyli przed zawarciem umowy o przyznanie pomocy – przedsięwzięć przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wieś i rolnictwo. Problemy, zagrożenia, szanse – Narodowa Rada Rozwoju

Podczas posiedzenia, które odbyło się 6 kwietnia 2016 r., prezydent Andrzej Duda powiedział, że rolnictwo to absolutnie strategiczny dział gospodarki państwowej i powinno znajdować się pod szczególną opieką państwa. Prezydent zwrócił uwagę na niskie dochody polskich rolników, dodając, że  średnio kształtują się one na poziomie nieco ponad 1,4 tys. zł. miesięcznie. Podkreślił również, że rolnictwo to gałąź produkcji, w której dochody są w znacznym stopniu uzależnione od elementów przyrodniczych.

Uwaga na terminy

Warto zwrócić uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z 03.09.2015r. sygn.akt SA/Ke 422/15 w sprawie postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K.  w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania płatności w ramach wsparcia bezpośredniego na 2014.

 

Jak prawidłowo dochować terminów wskazanych w pouczeniu

Często spotykam się z problemem jaki mają rolnicy w prawidłowym zinterpretowaniu pouczenia zawartego w piśmie - rozstrzygnięciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odmawiającym przyznania pomocy finansowej ze środków UE w ramach dostępnych programów – np. Modernizacja gospodarstw rolnych. W piśmie będącym rozstrzygnięciem znajduje się pouczenie następującej treści:  „od niniejszego pisma wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.

MRiRW w sprawie związku ubezpieczenia w KRUS z działaniami PROW

 

W odpowiedzi na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 marca br., znak: KRIRlMRlW/311/2016 w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii uprawnień do korzystania ze wsparcia na rozwój działalności pozarolniczej przez rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz czy osoby uprawnione do renty strukturalnej mogą pobierać diety z tytułu zasiadania w radach nadzorczych, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich przekazał poniższe informacje na ten temat.

Prowadzisz działalność rolniczą na OSN - wypełnij ankietę

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotowuje projekt raportu dla Komisji Europejskiej, z trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).  Wykonawcą projektu raportu jest firma MGGP, która zbierze szczegółowe dane na  temat sposobów prowadzenia działalności rolniczej na OSN, sposobów korzystania z programów opracowanych dla OSN i potrzeb rolników.  Po zebraniu niezbędnych danych, zostanie przygotowany raport z działania.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS