Współpraca Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego działa na rzecz rolnictwa i rynków rolnych oraz wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji. Dzięki inicjatywie IRWŁ, w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego do roku 2020 i w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, rolnictwo jest wyeksponowane jako jeden z 5 najważniejszych działów gospodarki województwa łódzkiego. Pozwoliło to na włączenie obszarów wiejskich w procesy rozwoju regionalnego. Aktywność samorządu rolniczego jest wielowymiarowa, m.in. określa ją art. 5 Ustawy o Izbach Rolniczych i zadania statutowe, które Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego realizuje na przykład poprzez prowadzenie szkoleń dla rolników i mieszkańców wsi, kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych, bezpłatne porady prawne.

            Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego jako partner Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich zorganizowała cykl szkoleń pn. „Szkolenia dla liderów na obszarach wiejskich”, operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkolenia skierowane były do liderów obszarów wiejskich, a w szczególności: rolników, sołtysów, członkowie KGW, izb rolniczych. Rezultatem bezpośrednim było przeszkolenie 440 osób, które dzięki udziałowi w szkoleniach poszerzyły swoją wiedzę i zdobyły nowe umiejętności na temat działań z których lokalne społeczności mogą skorzystać. Szkolenia pozwoliły na przekazanie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich możliwości, jakie niesie PROW oraz zasoby środowiska naturalnego. W długofalowym procesie zwiększy się liczba wdrożonych wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Transfer wiedzy, jaki miał miejsce podczas szkoleń, mamy nadzieję, pozytywnie wpłynie na wzrost poziomu aplikowania o środki unijne, szczególnie z PROW 2014-2020. Pozwoli to na realizację inicjatyw w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych. inwestycji. 

Szkolenia odbyły się w:

Powiat skierniewicki 16.10.2017r.

Skierniewice - Hotel i Restauracja Dworek

Powiat łęczycki 27.10.2017r.

Łęczyca - Restauracja u Kargula.

Powiat piotrkowski 06.11.2017 r.

Włodzimierzów - Kompleks Hotelowo – Restauracyjny Gościniec Zielony

Powiat łaski 08.11.2017r.

Buczek - Sala Bankietowa we Dwoje

W czasie szkoleń uczestnicy zapoznali się m. in. z doświadczeniami w realizacji projektów przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Rawki”, Lokalną Grupę działania "Dolina rzeki Grabi", Gminę Buczek - "Buczkowska Truskawka", nowinkami w ubezpieczeniach rolniczych, działaniami PROW na lata 2014-2020, podstawami Integrowanej ochrony roślin, dostępnymi środkami z Urzędu Marszałkowskiego oraz ich pozyskiwaniem na rozwój obszarów wiejskich (artykuł na ten temat możliwości dofinansowania przez samorząd województwa można przeczytać na stronie 13 tego numeru miesięcznika W NOWEJ ROLI). Każdy z uczestników mógł wybrać coś dla siebie i dla swojego regionu. Szkolenie zakończyło się dyskusją oraz rozdaniem Certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu. Wszystkie prezentacje ze szkoleń są dostępne na stronie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego www.izbarolnicza.lodz.pl.

Szkolenie w Buczku otworzył Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ, który podziękował rolnikom za przybycie, życząc owocnego szkolenia. Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego pogratulował izbie rolniczej inicjatywy w organizowaniu tego typu szkoleń, zaznaczając, że są to działania m.in. służące integracji środowiska wiejskiego. Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień – zwrócił uwagę na to, że rolnictwo odgrywa ważną rolę, jako jeden z najistotniejszych działów gospodarki regionu. Tego typu działania na rzecz rolników, sołtysów i mieszkańców obszarów wiejskich będą miały zawsze wsparcie samorządu województwa. Maria Kaczorowska Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, na zakończenie szkolenia, podziękowała Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego za inicjatywę organizowania tego typu szkoleń, które jak widać cieszą się duży zainteresowaniem rolników. Zaznaczyła również, że izba rolnicza jest najważniejszym partnerem KSOW. 

Zdjęcie nr 2 - Szkolenie w Buczku zaszczycili swoją obecnością, od lewej: Grażyna Czyżak - Z-ca Dyrektora OT KOWR w Łodzi, Jerzy Kuzański - Dyrektor Biura IRWŁ, Maria Kaczorowska - Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego, Marek Mazur - Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Jagoda Perliceusz-Biazik - TUW „TUW”, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ, Kamil Kowalski - Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Jakub Gajewski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Anna Bieniawska - Dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Łodzi

Kolejną inicjatywą Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w ramach KSOW było zorganizowanie w dniach 13-15 października 2017r. w Krynicy Zdrój wydarzenia pn. „Szkolenie - Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa łódzkiego”. W szkoleniu uczestniczyło 45 kobiet zamieszkujące obszary wiejskie. Szkolenie zorganizowane zostało przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego, operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem szkolenia była aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu kobiet oraz młodzieży poprzez tworzenie przez nich przedsiębiorstw zgodnie z Działaniem 11 tj. „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”. Przeszkolenie grupy kobiet z terenów wiejskich z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, otwierania własnych firm pozwoliło na zrealizowanie Priorytetu 6, tj. „Wspieranie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich.”

Niewątpliwie największym zainteresowaniem wśród uczestniczek cieszyły się warsztaty florystyczne. Panie przekonały się, że przy odrobinie zaangażowania można rozwinąć swoje zdolności i umiejętności artystyczne oraz stworzyć niepowtarzalne dzieła, które uatrakcyjnić uroczystą kolację. Jednym z elementów szkolenia była wizyta w winnicy. Winnica powstała w 2005 roku z nazwą „Nowizny” oznaczającego coś nowego, wcześniej niewykonywalnego, pierwszyznę. „Nowizny” to czynne gospodarstwo enoturystyczne, czyli inaczej określając wyspecjalizowana agroturystyka. Gospodarstwo ukierunkowane jest na uprawę winorośli i ich przetwórstwo. Ponadto prowadzi hodowlę danieli, oferuje miejsca noclegowe, park linowy dla dzieci i zjazdy linowe dla dorosłych wraz z udostępnieniem tego dla turystów. Ideą  prowadzenia gospodarstwa jest: żyć w jak największej harmonii z naturą, czyli w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne. A jeśli ingerować to z konieczności do normalnego funkcjonowania gospodarstwa. Warto wspomnieć, że na terenie gospodarstwa można spotkać różne gatunki ptaków i zwierząt, np.: myszołowy, sowy, bażanty, zające, kuny, lisy, sarny, a nawet jelenie i dzik.

Zrealizowane szkolenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem rolników z całego województwa łódzkiego. Mamy nadzieję, ze w przyszłym roku, przy współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich uda nam się zrealizować kolejne projekty skierowane dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Piotr Kociołek, Roman Wodzyński

Doradcy rolni IRWŁ

PREZENTACJE ZE SZKOLEŃ

1.1. PROW 2014-2020 wybrane działania dla rolników i społeczności lokalnej

1.2. PROW 2014 -2020 wybrane działania dla rolników i społeczności lokalnej

2.1. Integrowana ochrona

2. 2. Integrowana ochrona

3. Współczesne rolnictwo dziś i jutro - perspektywy, innowacje, zagrożenia, obrót ziemią

4. 1. Współczesne rolnictwo dziś i jutro - perspektywy, innowacje, zagrożenia, ubezpieczenia w rolnictwie

4. 2. Współczesne rolnictwo dziś i jutro - perspektywy, innowacje, zagrożenia, ubezpieczenia w rolnictwie

5. Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich w ramach samorządu województwa

6. 1. Doświadczenie LGD w realizacji projektów - Kraina Rawki  

7. Przedstawienie dobrych praktyk na temat pozyskiwania środków w promocji produktów