Wniosek w sprawie okresowego ubezpieczenia OC na ciągniki i przyczepy rolnicze

W dniu 19 grudnia 2018 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o zmianę przepisów dotyczacych ubezpieczeń pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, regulowanym ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nakłada ona obowiązek ubezpieczenia właścicieli wszystkich pojazdów.

Opinia KRIR do rozporządzenia MRiRW w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka

W dniu 13 grudnia 2018 r. Zarząd KRIR przekazał do MRiRW opinię do przedstawionego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus:

Przedstawione rozporządzenie jest efektem pracy zespołu złożonego z przedstawicieli MRiRW, PIORIN, izb rolniczych oraz producentów ziemniaków i wynika z przyjętego „Programu dla Polskiego Ziemniaka”.

Potrzebne informacje nt. nowych zasad wyznaczania ONW

W związku z przedstawionym do konsultacji społecznych projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, który przewiduje zmniejszenie obszarów ONW zgodnie z nowymi zasadami ich wyznaczania, Zarząd Krajowej Rady Izb rolniczych wystąpił 13 grudnia 2018 r.

KRUS informuje o składkach na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2019 r.

Kasa informuje, że wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, zgodnie z Uchwałą Nr 10 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 grudnia 2018 r., w I kwartale 2019 r. nadal stanowić będzie kwotę 42,00 zł. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc: rolnika, małżonka, domownika wynosi 42 zł miesięcznie, 

IZBA ROLNICZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO OGŁASZA PRZETARG NA BUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO - ETAP II

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego ogłasza przetarg na budowę budynku administracyjno-biurowego - etap II, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 124 (działka ewid. 46/2, obręb W-4, Gmina Miasto Łódź, woj. łódzkie).

DOKUMENTACJA 

Ogłoszenie

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS