Konsultacje publiczne KE nt. Funduszy unijnych i różnych dziedzin polityki

W ramach prac przygotowawczych Komisji Europejskiej do ustanowienia nowych wieloletnich ram finansowych (MFF), służby Komisji opublikowały ostatnio szereg konsultacji publicznych, których celem jest zebranie opinii na temat tego, w jaki sposób przyszły budżet UE powinien wspierać różne dziedziny polityki wspólnotowej. Zarząd KRIR uznaje za konieczne udzielenie odpowiedzi na te konsultacje, które bezpośrednio dotyczą naszego sektora oraz szerszej debaty politycznej:

Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności;

Opinia KRIR do projektu ustawy o organizacji, hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

W odpowiedzi na pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak ŻW. hzg.0210. 1.2017 .6es Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał 26 stycznia 2018 r. opinię samorządu rolniczego do przesłanego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich: Przygotowanie projektu ustawy, zgodnie z uzasadnieniem, wynika z mających obowiązywać od listopada 2018 roku przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z. dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i.

Apel IRWŁ do ministra środowiska w sprawie szkód wyrządzanych w uprawach rolnych przez dzikie gęsi

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu dotyczący szkód wyrządzonych głównie przez dzikie gęsi w uprawach rolnych w okolicy Rezerwatu Przyrody Jeziorsko, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Ministra Środowiska - Henryka Kowalczyka (do wiadomości Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR) z prośbą o podjęcie działań mających na celu m.in.  wpisanie dzikich gęsi na listę gatunków zwierzyny łownej, wydłużenie terminu odstrzału w województwie łódzkim, a szczególnie w powiatach

Konsultacje w sprawie propozycji nowych rozwiązań związanych z ASF

Zagrożenie ASF ma charakter ogólnoeuropejski. Oprócz Polski wirus dotarł także do Łotwy, Estonii, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rumunii i do Czech. Dziś w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się spotkanie ze związkami i organizacjami rolników, podczas którego zostały przedstawione przygotowywane przez resort rozwiązania dotyczące przeciwdziała rozprzestrzenianiu się wirusa. W spotkaniu uczestniczył sekretarz stanu Jacek Bogucki oraz podsekretarze stanu: Ewa Lech i Rafał Romanowski.

MRiRW w sprawie ułatwienia sprawowania opieki nad osobami starszymi w gospodarstwach rolnych

W odpowiedzi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie ułatwienia sprawowania opieki nad osobami starszymi w gospodarstwach rolnych, resort rolnictwa przekazał, że zakres przedmiotowy umowy o pomocy przy zbiorach, został określony w art. 91 a ust. 1 projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (UD 315).

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS