Resort Infrastruktury i Budownictwa odpowiada na wniosek KRIR ws. stref ekonomicznych

W odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie ochrony intersów rolników i rolnictwa w związku z planami roszerzenia stref ekonomicznych na całą Polskę, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w dniu 28 listopada 2017 r. przekazało do BIura KRIR wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych reguluje ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 888, z późn. zm.), będąca regulacją pozostającą we właściwości ministra właściwego do spraw gospodarki.

Możliwe zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

W odpowiedzi na przedstawiony do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustawsamorząd rolniczy przekazał opinię do ww. projektu do Ministerstwa Rolnictwa i Rozowju Wsi pismem z dnia 29 listopada 2017 r.: "Przedstawiony projekt ustawy wprowadza zmiany w przepisach związanych z zabezpieczeniem społecznym osób zatrudnionych w gospodarstwie rolnym, co generalnie samorząd rolniczy ocenia pozytywnie.

Kolejny nabór na "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"

W terminie 7 - 29 grudnia 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.

Nowa pomoc dla producentów świń z terenów objętych ASF

W dniu 22 listopada 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 2147). Wprowadza ono możliwość udzielania pomocy finansowej dla producentów świń na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. Pomoc polega na udzielaniu przez ARiMR nieoprocentowanych pożyczek. Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Pożyczka udzielana będzie producentom świń, tj.

X Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji

27 listopada 2017 r. w Parzniewie odbyło się X Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Gośćmi Posiedzenia był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Witold Strobel, p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger oraz Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Janina Pszczółkowska. Izbę Rolniczą Województwa Łodzkiego reprezentował Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ oraz Adam Michaś - Delegat IRWŁ do KRIR.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS