Wyniki konsultacji publicznych w sprawie modernizacji i uproszczenia WPR

„Wspólna Polityka Rolna powinna być nadal zarządzana na szczeblu UE, a pomaganie rolnikom i ochrona środowiska powinny być jej głównymi celami” – to podsumowanie wyników konsultacji ogłoszonych podczas konferencji pt. „CAP: Have your say”, która odbyła się 7 lipca 2017 r. w Brukseli. Respondenci wskazywali na wyraźne cele przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej takie jak: zapewnienie uczciwego poziomu życia rolnikom i skuteczne zachęcanie ich do odegrania roli w walce ze zmianą klimatu oraz ochroną środowiska i zachowania różnorodności biologicznej.

Opinie do zmian w zatrudnianiu cudzoziemców do pracy sezonowej

W odpowiedzi na przedstawione do zaopiniowania projekty rozporządzeń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do ustawy o promocji zatrudnienia samorząd rolniczy przedstawił swoje uwagi. Odnośnie projektu rozporządzenia MRPiPS w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przekazano, że rozporządzenie w § 2 pkt.

Późne szkody śniegowe powinny być objęte ubezpieczeniem

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych na wniosek Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 2005 r. z późn. zm. i rozszerzenie katalogu ryzyk wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie, do których przysługują dopłaty ze środków budżetu państwa, o szkody spowodowane klęskowymi opadami śniegu. Wiosną 2017 r. na znacznych obszarach województwa śląskiego wystąpiły tzw. późne szkody śniegowe.

Działania Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - lipiec 2017

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco obserwuje sytuację w rolnictwie, wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne   i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej   wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości rolnej. Należy zaznaczyć, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje  z instytucjami sektora rolniczego.

Trwają zbiory rzepaku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w całym kraju rozpoczęto zbiór rzepaku ozimego. Najbardziej zaawansowane są zbiory na południu Polski. Nasiona rzepaku ozimego na ogół spełniają parametry jakościowe, chociaż zdarzają się partie zanieczyszczone i o podwyższonej wilgotności, nawet do 20 proc. Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, całkowity areał uprawy rzepaku (łącznie ozimego i jarego) w 2017 r. wyniesie ok. 880 tys. ha i będzie o ponad 50 tys. ha większy niż w roku poprzednim.

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS