Zapraszamy na konferencję ASF - realne zagrożenie dla gospodarki

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wraz ze Starostą Wieruszowskim, Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Sieradzu, Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Sieradzu, ŁODR zs. w Bratoszewcach  Oddział Kościerzyn zapraszają na konferencję nt. Afrykański pomór Świń - realne zagrożenie dla gospodarki, która odbedzie się 13 lutego 2018 roku o godzinie 10 w Centrum Kultury Wsi Łubnice (ul. Sikorskiego 98).

Program konferencji

Skuteczna bioasekuracja

W związku ze  zgłaszanymi przez rolników utrzymujących trzodę  chlewną i drób problemami w zakresie bioasekuracji, Zarząd KRIR zwrócił się do Instytutu Weterynarii w Puławach (pismo do PIW) o doprecyzowanie wymogów w zakresie stosowania środków dezynfekcyjnych  przeznaczonych do stosowania w gospodarstwach. Jednocześnie wystąpił w tej sprawie do MRiRW.

W sprawie oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach na dzierżawę

W związku z uzgodnieniami kryteriów przeprowadzania przetargów przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w dniach 12, 22 i 26 stycznia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się cykl spotkań w sprawie ustaleń zapoczątkowanych w dniu 13 grudnia 2017 r. na spotkaniu w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Uchwała Sejmu w sprawie przyszłości WPR

8 lutego 2018 r. Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie negocjacji dot. wspólnej polityki rolnej UE po 2020 r. W dokumencie podkreślono, że kluczowe dla realizacji priorytetów stawianych przed przyszłą wspólną polityką rolną jest zapewnienie silnego i w pełni wspólnotowego finansowania tej polityki z budżetu Unii Europejskiej. Zwrócono przy tym uwagę, że proponowane przez Komisję Europejską wprowadzenie współfinansowania z budżetów krajowych poważnie zagrożą równym warunkom konkurencji.

Opinie na temat realizacji PROW 2007-2013

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne na temat realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca wszystkich, w szczególności rolników, organizacje branżowe, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony do udziału w tych konsultacjach. Potrwają one do 20 kwietnia 2018 r.

Kwestionariusz konsultacji 

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS